dzie

Więcej o:

dzie

 • Kobieta w czerni: ubrania i dodatki w stylu gothic

  ;wych. Mrocz­ny, de­pre­syj­ny ro­man­tyzm od­cis­nął swo­je pięt­no na mo­dzie, w któ­rej za­czę­ły kró­lo­wać czerń, skó­ra, ćwie­ki oraz sia­te­czko­we de­ta­le. Za­dzior­na got­ka lat 80. łą

 • Nowości majowe z drogerii: nasze hity!

  ide­al­ny wy­gląd mieszanej ce­rze na 24 go­dzi­ny. Hamu­je świe­ce­nie oraz wy­ka­zu­je się ab­so­lut­ną trwa­ło­ścią. For­mu­ła z?per­li­tem mi­ni­ma­li­zu­je wy­dzie­la­nie se­bum

 • Okiem blogerki: me---gusta.blogspot.com

  ;cy lu­dzie. Dziś do blo­ga pod­cho­dzi­my z dy­stan­sem i spo­ko­jem. Nie spraw­dza­my sta­ty­styk, bo nie jest nam to po­trzeb­ne, ale cie­szy­my się jak dzie­ci z każ­de­go po­zy­tyw­ne­go ko­

 • Okiem blogerki: sylvieu.com

  ? Mam to szczę­ście, że nie tra­fi­ły do mnie jesz­cze tłu­my ty­po­wych hej­te­rów ;). Lu­dzie prze­waż­nie apro­bu­ją to, co ro­bię, a je­śli nie do koń­ca im się to po­do­ba, kon­struk­tyw­nie prze­ka­zu

 • Ubierz się jak Kate, Tilda lub Charlotte

  Herrera 4785 zł/ Kozaki Zara 349 zł/ Naszyjnik Topshop 90 zł/ Kapelusz Tally Weijl 79,90 zł Jej nie­zwy­kłość po­le­ga na?tym, że po­tra­fi naj­bar­dziej dziw­ne ubra­nie za­mie­nić w?dzie­ło sztu­ki. Uwiel­bia eks­pe­ry­men­to

 • Testujemy pięć wiosennych nowości makijażowych

  ;sen­cją pa­ry­skie­go szy­ku. For­mu­ła z płyn­nym jed­wa­biem i czar­ny­mi pig­men­ta­mi na­da­je rzę­som ob­ję­tość bez gru­dek. Pre­cy­zyj­na szczo­te­czka ide­al­nie roz­dzie­la

 • Pielęgnacja włosów: nowości na rynku

  skła­dzie pro­te­i­ny jed­wa­biu i olej ko­nop­ny do­da­ją bla­sku wło­som. Sześć ko­lo­rów poz­wa­la do­pa­so­wać to­na­cję. Do­stęp­ne wersje: per­ła, miód, wiś­nia, cze­ko­la­da, ja­go

 • 10 zabiegów, które zdziałały cuda

  ­dze­nia. Tu po­mógł Li­po Shock . Fa­la aku­stycz­na roz­bi­ja zwłók­nie­nia, a po­tem ultra­dź­wię­ki oraz ma­saż pod­ciś­nie­nio­wy do­peł­nia­ją dzie­ła. Skó­ra jest w lep­szej kon­dy­