Imiona apostołów: co znaczą i skąd pochodzą?

Imiona apostołów - jak brzmią? Co oznaczają i skąd pochodzi Piotr, Szymon, Mateusz, Jakub, Filip, Andrzej,Jan, Bartłomiej, Tomasz iJuda? Co warto wiedzieć o imionach apostołów? Kto je nosił?

Imiona apostołów: Piotr, Szymon, Mateusz, Jakub, Filip, Andrzej, Jan, Bartłomiej, Tomasz i Juda są znane chyba wszystkim. Nie wszyscy jednak wierni wiedzą, że dwunastu apostołów nie tworzy pełnej listy.Z czego to wynika?

Określenie apostoł (gr. apostolos, znaczy „wysłannik”) w Nowym Testamencie jest używane w odniesieniu do najbliższych uczniów Jezusa Chrystusa, którzy zostali przez niego powołani do głoszenia nauk. Dlaczego było ich dwunastu? Ponieważ liczba ta odnosiła się do dwunastu pokoleń Izraela. Miała być symbolem odnowy narodu izraelskiego.

Po samobójstwie Judasza na apostoła został wybrany Maciej. W Dziejach Apostolskich pojawia się także trzynasty apostoł, jakim jest święty Paweł. Apostołem został nazwanytakże Barnaba.Tym samym pełna lista imion apostołów powinna brzmieć: Piotr, Szymon, Mateusz, Jakub, Filip, Andrzej, Jan, Bartłomiej, Tomasz i Juda, Maciej, Paweł i Barnaba.

Warto też wiedzieć, że w Izraelu przed Chrystusem termin ten bywał używany do określania funkcji, w odniesieniu do proroków, a w okresie po wygnaniu nazywano tak nauczycieli prawa wysyłanych przez króla. Ponadto Kościół katolicki często używa słowa apostoł także w odniesieniu do innych świętych, a sam Jezus nazywany jest apostołem, czyli wysłannikiem Boga.

Apostołowie imiona: jak brzmią?

Niemniej myśląc o apostołach skupiamy się na dwunastu osobach, które były blisko związane z Jezusem. Kim byli ludzie powołani przez niego do głoszenia nauk? Jak brzmią imiona apostołów?

 1. Szymon Piotr (Kefas), rybak z Betsaidy,
 2. Szymon Kananejczyk (zwany Gorliwym),
 3. Mateusz – Lewi,
 4. Jakub (zwany Większym),
 5. Filip z Betsaidy,
 6. Jakub, syn Alfeusza,
 7. Andrzej, brat Piotra,
 8. Jan Ewangelista,brat Jakuba,
 9. Bartłomiej – Natanael z Ptolemaidy,
 10. Tomasz (zwany Didymos),
 11. Juda Tadeusz (Judas), brat Jakuba,
 12. Judasz Iskariota, zdrajca Jezusa.

Imiona apostołów: co znaczą? Skąd pochodzą?

Co warto wiedzieć o imionach apostołów? Skąd się wywodzą, co oznaczają?

Piotr to imię pochodzenia greckiego. Wywodzi się od słowa petros (skała). Oznacza: „niezłomny jak skała”.Nawiązuje do przydomku Szymona, który nadał mu Jezus. To jedno z najwcześniej notowanych w Polsce imion.

Szymon to imię biblijne pochodzenia hebrajskiego. Występuje w dwóch formach: Symeon i Szymon. Z języka hebrajskiego shim oznacza „Bóg wysłuchał”. Forma Simon upowszechniła się w chrześcijaństwie zachodnim, zaś Symeon w chrześcijaństwie wschodnim.

Mateusz – imię męskie pochodzenia biblijnego, wywodzące się od hebrajskiego wyrazu Matan, Mattania, które można przetłumaczyć jako „dar od Boga”.Do języka polskiego przeszło z łaciny (Mathaeus). W źródłach polskich jest poświadczone od 1144 r.

Imię Jakub ma korzenie hebrajskie (Jaaqob – „ten, którego Jahwe ochrania”). Jest tłumaczone w dwojaki sposób: „zesłany by karać nas za nasze grzechy” lub „ten którego Bóg ochrania”.

Imię Filip pochodzi z greki i oznacza „lubiący konie” lub „przyjaciel koni” (philos - "miłujący" ihippos- koń).W świecie chrześcijańskim imię Filip było bardzo popularne.

Andrzej to imię męskie pochodzenia greckiego, wywodzące się od słowa andros („mąż, mężczyzna”) lub anderios („męski”). Oznacza„mężny, odważny”. W języku polskim imię Andrzej rozwinęło się od greckiegoAndréasa poprzez łacińskie imię Andreas. W Biblii imię Andrzej należy do człowieka wiedzącego czego szuka.

Jan z języka hebrajskiego oznacza „Jahwe jest łaskaw”. Imię, które według Ewangelii imię nosił nie tylko apostoł Jan Ewangelista, ale i Jan Chrzciciel zostało przejęte najpierw do greki, następnie do łaciny. Rozpowszechniło się we wszystkich krajach chrześcijańskich.

Bartłomiej to imię pochodzenia aramejskiego (od Bar Tholomai – „syn oracza” lub „syn Tolmy”). Jest znane od początków chrześcijaństwa (Bartholomaeus). W Polsce średniowiecznej było bardzo popularne.

Tomasz to imię pochodzenia aramejskiego, tłumaczone jako "bliźniak”. Wywodzi się od słowa taam oznaczającego „podwajać”.Z greki imię dostało się do łaciny, a stąd do innych języków.W Polsce występuje od czasów średniowiecznych. 

Szukasz imienia dla dziecka? Nie popełnij tych błędów

Zobacz wideo

Juda, Judaszto imię męskie pochodzenia hebrajskiego, które wywodzi się od słowa jehudah, oznaczającego „chwała Jahwe”. W Nowym Testamencie, w polskich tłumaczeniach, w przeciwieństwie do oryginalnego tekstu Nowego Testamentu, występują dwie wersje imienia: Juda dla Judy Tadeusza i Judasz dla Judasza Iskarioty.

Więcej o: