Regulamin konkursu "Podziękuj swojej położnej"

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem konkursu pn. " Podziękuj swojej położnej ", zwanego dalej "Konkursem", jest Agora SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, zwana dalej "Organizatorem".

1.2. Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 5 czerwca - 5 września 2008 r., rozwiązanie konkursu zostanie ogłoszone w numerze listopadowym miesięcznika Dziecko (na rynku od 7 października 2008 roku)

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, zamieszkałych na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny pracowników i przedstawicieli Organizatora, tj. wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu.

3. ZASADY KONKURSU

3.1. Konkurs ogłoszony zostanie w numerach 07/08 , 08/08, 09/08 miesięcznika "Dziecko" oraz na www.edziecko.pl od 5 czerwca 2008 r. do 5 września 2008 r.

3.2. Aby otrzymać prawo do nagrody w Konkursie należy napisać pracę o położnej, która w wyjątkowo serdeczny sposób i z oddaniem zajmuje się kobietą w czasie porodu oraz należy wysłać zgłoszenie które powinno zawierać:

a) Imię i nazwisko położnej

b) Szpital, w który pracuje

c) Dane osobowe zgłaszającej (imię, nazwisko, e-mail, adres, numer telefonu)

d) Prace zawierające uzasadnienie, opisujące w formie około jednej strony maszynopisu przebieg porodu, role położnej w nim i to, za co szczególnie chcielibyście jej podziękować

i przysłać ją drogą pocztowa na adres redakcji ("Dziecko", ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Konkurs podziękuj swojej położnej") lub w formie elektronicznej na adres: dziecko@agora.pl. Prace przesłane Organizatorowi bez zgłoszenia nie będą brane pod uwagę przez jury Konkursu.

3.3 Termin nadsyłania prac upływa 5 września 2008 roku, w przypadku zgłoszeń drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego nadania.

3.4. W zakresie przyjmowania zgłoszeń Konkursowych Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania operatorów pocztowych lub telekomunikacyjnych.

3.5 W Konkursie jeden uczestnik może otrzymać jedną nagrodę, niezależnie od liczby nadesłanych prac.

4. NAGRODY

4.1. Nagrodami w Konkursie są:

- wózki Bebecar - dla autorek najciekawszych listów

- nagroda niespodzianka dla położnej

4.2. Zwycięzców Konkursu wyłoni redakcyjne jury, które wybierze prace najciekawsze spośród nadesłanych i spełniających warunki niniejszego regulaminu, a ich autorom przyzna nagrody wskazane w ust. 4.1. w liczbie zależnej od liczby nagrodzonych osób.

4.3. Wybrane prace zwycięzców zostaną nieodpłatnie opublikowane na łamach miesięcznika "Dziecko" (również w wersji internetowej miesięcznika) w terminach i formie określonych przez redakcję.

5. ODBIÓR NAGRODY

5.1. Lista zwycięzców Konkursu, zawierająca ich imiona, nazwiska, i miejscowości zamieszkania, zostanie opublikowana w numerze 11/08 miesięcznika "Dziecko" oraz na www.edziecko.pl od dnia 7 października 2008 roku do dnia 7 listopada 2008 roku.

5.2. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom Konkursu za pośrednictwem poczty, kuriera lub innego przewoźnika, na adres zamieszkania wskazany w zgłoszeniu Konkursowym, do dnia 20.11.2008 roku.

5.3. W przypadku nagród, których wartość powoduje obowiązek pobrania przez Organizatora podatku dochodowego, kwotę podatku pokrywa Organizator.

5.4. Nagrody nie podlegają wymianie zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent pieniężny.

5.5. W przypadku niepodjęcia nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji zwycięzcy, prawo do nagrody wygasa.

5.6. W zakresie doręczenia nagród zwycięzcom Konkursu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania operatorów pocztowych.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora a także na stronie internetowej www.edziecko.pl.

6.2. Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, organizator prześle kopię regulaminu Konkursu.

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

6.4. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu Organizator przyjmuje w terminie do 14 października 2008 roku. Reklamacja musi zostać złożona na piśmie w siedzibie Organizatora lub w przesłana przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data stempla pocztowego nadania). Organizator rozpatrzy reklamacje w terminie do 30 dni od daty otrzymania. Decyzja Organizatora dotycząca reklamacji jest ostateczna.

6.5. Dokonując zgłoszenia konkursowego, uczestnik potwierdza, że spełnia warunki udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.

6.6. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez organizatora Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z przedstawicielami uczestników oraz w celu wydania nagród zwycięzcom. Podanie danych ma charakter dobrowolny, a osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do wglądu do nich i ich poprawiania.

Więcej o: