Świadczenie rehabilitacyjne w ciąży: kwota, komu przysługuje. Jak je uzyskać?

Świadczenie rehabilitacyjne w ciąży przysługuje kobietom, które z powodu zagrożenia ciąży przez dłuższy czas nie mogą podjąć pracy. Jest ono przyznawane ciężarnej po wykorzystaniu zasiłku chorobowego, pobieranego przez maksymalny okres, czyli 270 dni.

Świadczenie rehabilitacyjne w ciąży (potocznie nazywane zasiłkiem) przysługuje kobiecie w przypadku niezdolności do pracy wskutek choroby, po wykorzystaniu zasiłku chorobowego. Ten przysługuje ciężarnej ubezpieczonej przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby nie dłużej jednak niż przez 270 dni.

Świadczenie rehabilitacyjne jest jednym ze świadczeń przewidzianych ustawą z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Przysługuje osobie ubezpieczonej, która po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolna do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy.

Błahe infekcje, które są niebezpieczne w ciąży. Które mogą zaszkodzić przyszłej mamie i jej dziecku?

Zobacz wideo

Świadczenie rehabilitacyjne w ciąży: kwota zasiłku

Świadczenie rehabilitacyjne w ciąży wynosi 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przez cały okres jego pobierania. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, a tym samym wysokość świadczenia rehabilitacyjnego w ciąży, to w przypadku pracowników przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy albo z faktycznego okresu zatrudnienia za pełne kalendarzowe miesiące, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem tego okresu. Zwykle jest to kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia danego pracownika.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód, od którego opłacana jest składka na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe.

Świadczenie rehabilitacyjne w ciąży przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy. Przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego należy pamiętać o jej zwaloryzowaniu, o ile wskaźnik waloryzacji w kwartale, w którym przypada pierwszy dzień przyznanego decyzją ZUS świadczenia, wyniesie powyżej 100 proc.

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne w ciąży?

Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego przysługuje objętym ubezpieczeniem chorobowym: pracownikom, osobom wykonującym pracę nakładczą, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom wykonującym odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osobom z nimi współpracującym, osobom prowadzącym pozarolniczą działalność.

Świadczenie rehabilitacyjne w ciąży: jak je uzyskać?

Aby uzyskać świadczenie rehabilitacyjne w ciąży, przyszła mama musi złożyć stosowne dokumenty do ZUS - oddziału właściwego dla swojego miejsca zamieszkania. Zgłoszenie musi nastąpić nie później niż na sześć tygodni przed upływem zasiłku chorobowego.

Należy złożyć wniosek na druku ZUS Np-7 oraz dołączyć takie dokumenty jak:

  • zaświadczenie o stanie zdrowia na druku ZUS N-9, wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed datą złożenia wniosku,
  • wywiad zawodowy z miejsca pracy na druku ZUS N-10, który wypełnia pracodawca,
  • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz kartę wypadku przy pracy, jeżeli niezdolność do pracy spowodowana jest wypadkiem przy pracy pracownika lub decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez inspektora sanitarnego, jeżeli niezdolność do pracy spowodowana jest chorobą zawodową.

O okolicznościach uprawniających do otrzymania świadczenia rehabilitacyjnego w ciąży decyduje lekarz orzecznik ZUS. Od niekorzystnego orzeczenia lekarza orzecznika ubezpieczonej kobiecie przysługuje odwołanie do komisji lekarskiej ZUS.

Utrata świadczenia rehabilitacyjnego

Ubezpieczona traci prawo do świadczenia rehabilitacyjnego w ciąży, gdy:

  • zostanie stwierdzone, że niezdolność do pracy została spowodowana w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia popełnionego przez ubezpieczonego,
  • w okresie pobierania świadczenia wykonuje pracę zarobkową,
  • czas, na który zostało mu przyznane świadczenie wykorzystuje niezgodnie z jego celem.
Więcej o: