Matka na działalności gospodarczej - co jej przysługuje

Opłacanie składki chorobowej daje przedsiębiorczym matkom te same prawa co zatrudnionym na etacie.

Kobiety prowadzące firmy podkreślają, że biznes i spokojne macierzyństwo nie idą w parze. Klient nie poczeka, aż zmienimy pieluchy, a rata kredytu cudownie nie zniknie - komentują na forach.

To problemy wynikające ze specyfiki prowadzenia biznesu, bo według ustawy o świadczeniach rodzicielskich, przedsiębiorczym mamom przysługują te same uprawnienia.

Prowadzenie firmy oznacza obowiązek opłacania składki emerytalno-rentowej oraz zdrowotnej. Składka chorobowa jest dobrowolna. Warto o niej pamiętać, bo objęcie ubezpieczeniem chorobowym jest gwarancją uzyskania świadczeń.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe jest taka sama jak w przypadku składek na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe. Dla osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie ustawodawca ustalił limit - podstawa wymiaru składek nie może przekraczać miesięcznie 250 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Obecnie składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45% podstawy wymiaru.

Po 90 dniach od opłacenia pierwszej składki nabywa się prawo do zwolnienia chorobowego czyli od tego momentu przysługuje nam płatne zwolnienie lekarskie.

Urlop macierzyński a działalność gospodarcza

Pod względem długości pobierania świadczeń i prawa do urlopu traktowana jest na tych samych zasadach co pracownice etatowe. W praktyce oznacza to - od 1 stycznia 2016 roku - 20 tygodni w trakcie których wypłacane jest 100 proc. zasiłku macierzyńskiego. Dodatkowy urlop macierzyński w wymiarze 6 tygodni został zlikwidowany a tygodnie włączone do urlopu rodzicielskiego.

Zasiłek macierzyński a działalność gospodarcza

Po zmianie w przepisach zasiłek macierzyński dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą jest naliczany w ten sam sposób co w przypadku kobiet na etacie czy umowie zlecenia. Jego wysokość stanowi średnia ze składek opłacanych w okresie 12 miesięcy.

Przedsiębiorca sam deklaruje, w jakiej wysokości chce odprowadzać składki.

Przez pierwsze dwa lata może być to kwota 30 proc. minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę wynoszącego od nowego roku 1850zł brutto.

W kolejnych latach podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota, której minimalna granica wynosi 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. W 2015 r. jest to kwota 3959 zł.

Kwota oskładkowania nie jest nieograniczona i zgodnie z ustawą nie może przekroczyć 250 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W 2015 roku było to 9897zł.

W związku z tymi progami kobiety prowadzące działalność gospodarczą mogą niejako wybrać sobie kwotę zasiłku macierzyńskiego z zaznaczeniem, że muszą opłacać adekwatne do niej składki przez 12 miesięcy.

Oznacza to, że przedsiębiorcza mama - w zależności od tego na opłacanie składek jakich ją stać - może otrzymać zasiłek macierzyński w przedziale od 1 do 7 tys. zł na rękę.

Jeżeli wyliczony na podstawie składek zasiłek macierzyński wyniesie poniżej 1 tys. zł, to ustawodawca pokryje różnice i wyrówna świadczenie do wspomnianej kwoty.

Urlop rodzicielski a działalność gospodarcza

Po zmianach w ustawie trwa 32 zamiast 26 tygodni. Do skorzystania z niego mają prawo jedynie osoby opłacające składkę chorobową.

Jeśli kobieta od początku wie, że to ona skorzysta w pełni z rocznej opieki nad dzieckiem, wtedy po złożeniu adekwatnej deklaracji w ZUS przez okres 12 miesięcy będzie otrzymywała 80 proc. kwoty zasiłku macierzyńskiego. Może wybrać też drugi wariant, który zakłada wypłacanie zasiłku macierzyńskiego w kwocie 100 proc. przez pierwszych 26 tygodni (pełny macierzyński i pierwsze 6 tyg. rodzicielskiego), a w pozostałym okresie pobierać 60 proc. świadczeń.

Zawieszenie działalności gospodarczej

Działalność gospodarczą można zawiesić na okres od 30 dni do dwóch lat. Wyjątek dla rodziców - zgodnie z art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5. roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. W tym okresie składki na ubezpieczenie społeczne są finansowane z budżetu państwa.

Ważne:

Urlop macierzyński - wnioski i dokumenty, które musisz przygotować, by go dostać

Kalkulator urlopu macierzyńskiego - ile trwa, jak go liczyć?

Zasiłek macierzyński 2016 - komu, ile i jak długo?

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.