Matura 2020: Język hiszpański poziom rozszerzony [ARKUSZ]

Matura 2020: Dziś o 14:00 uczniowie zmierzyli się z zadaniami z arkusza z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym. Sprawdź, jak wyglądały zagadnienia na egzaminie.

Matura 2020: Jak wygląda egzamin pisemny z hiszpańskiego poziom rozszerzony

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym ma formę pisemną. Uczniowie mają 150 minut na rozwiązanie zadań zawartych w arkusz. Zadania podzielone są na cztery grupy sprawdzające następujące umiejętności:

  • rozumienie ze słuchu
  • rozumienie tekstów pisanych
  • znajomość środków językowych
  • tworzenie wypowiedzi pisemnej.

Arkusz maturalny z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym

W arkuszu na poziomie rozszerzonym z języka hiszpańskiego uczeń musi wykazać się umiejętnością tworzenia wypowiedzi pisemnej. Pojawia się więc konieczność znajomości tworzenia określonych form, jak:

  • ROZPRAWKA to wypowiedź, w której zdający rozważa zagadnienie podane w poleceniu, przedstawiając argumenty, wspierając je dodatkowymi wyjaśnieniami oraz/lub przykładami. Autor rozprawki może wyrazić aprobatę lub dezaprobatę wobec rozważanego zagadnienia, może również przedstawić argumenty za i przeciw, odpowiednio sygnalizując przyjęty schemat w tezie, wspartej adekwatnymi argumentami i właściwym zakończeniem.
  • W ARTYKULE PUBLICYSTYCZNYM zdający wyraża swoje stanowisko wobec problemu/zjawiska społecznego wskazanego w poleceniu. Celem artykułu jest rzeczowe przedstawienie omawianej kwestii. Artykuł może zawierać elementy opisu, sprawozdania, recenzji, komentarze odautorskie, ocenę faktów, elementy opinii oraz może również podejmować próbę kształtowania opinii czytelników.
  • LIST FORMALNY jest napisany w odpowiedzi na sytuację określoną w zadaniu egzaminacyjnym. Może to być np. list czytelnika do gazety/czasopisma lub list mieszkańca do władz miasta. List może zawierać elementy opisu, sprawozdania, recenzji itp.¹

Matura 2020. Język hiszpański poziom rozszerzony arkusz >>>

Hiszpański na maturze: statystyki

W ubiegłym roku do matury z hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym przystąpiło 874 osoby, które uzyskały średni wynik na poziomie 54 proc. Jest to niezły wynik, jednak widoczne jest że język hiszpański nie jest łatwym przedmiotem na rozszerzeniu - uczniowie zdający inne języki obce uzyskiwali zdecydowanie lepsze wyniki.  

Matura 2019. Jak wyglądał ubiegłoroczny arkusz z hiszpańskiego rozszerzonego >>>

Co po hiszpańskim rozszerzonym?

Jak każdy język obcy także hiszpański liczy się przy rekrutacji na większości filologii na krajowych uczelniach. Dobry wynik na poziomie rozszerzonym praktycznie gwarantuje przyjęcie na iberystykę, ale też filologię klasyczną. Hiszpański może przydać się także na innych kierunkach, takich jak ekonomia, prawo, zarządzanie i inne kierunki menedżerskie. 

1. Cytat z INFORMATORA O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 wydanego przez CKE. 

Więcej o: