Matura 2020: Język francuski poziom podstawowy [ARKUSZ]

Matura 2020: Wtorek to dzień egzaminów z języka francuskiego. Sprawdź, jak wyglądał arkusz maturalny na poziomie podstawowym.

Matura 2020: jak wygląda egzamin podstawowy z języka francuskiego?

We wtorek 23 czerwca o 9:00 abiturienci szkół średnich przystąpili do egzaminu z francuskiego na poziomie podstawowym. Jest to egzamin obowiązkowy z języka obcego nowożytnego, który uczniowie mogą samodzielnie wybrać. Na rozwiązanie zadań zdający mają 120 minut. Podobnie, jak w przypadku innych języków nowożytnych zadania sprawdzają wszechstronne umiejętności językowe uczniów. 

Arkusz maturalny z języka francuskiego na poziomie podstawowym

Zadania stawiane przed uczniami na egzaminie z francuskiego na poziomie podstawowym mają na celu sprawdzenie umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, znajomości środków językowych i umiejętności pisania własnego tekstu. 

Najtrudniejszą część stanowi tworzenie własnej wypowiedzi. Zadanie zazwyczaj wymaga stworzenia tekstu użytkowego (np. list w formie tradycyjnej lub elektronicznej [e-mail], wiadomość umieszczana na blogu czy forum internetowym) z elementami opisu, relacjonowania, uzasadniania opinii, w tym przedstawiania zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów. Oceniający biorą pod uwagę:

  • treść: od 0 do 4 punktów
  • spójność i logika wypowiedzi: od 0 do 2 punktów
  • zakres środków językowych: od 0 do 2 punktów
  • poprawność środków językowych: od 0 do 2 punktów.¹

Matura 2020. Język francuski poziom podstawowy arkusz >>>

Statystyki maturalne z francuskiego

W ubiegłym roku do egzaminu na poziomie podstawowym z języka francuskiego przystąpiło 563 abiturientów. Uzyskali oni bardzo wysoki średni wynik na poziomie 81 proc. (w liceach wyniósł on 82 proc., zaś w technikach 54 proc.). Tegorocznym maturzystom życzymy równie wysokich wyników. 

Matura 2019. Sprawdź jak w ubiegłym roku wyglądała matura z francuskiego >>>

Część ustna egzaminu na poziomie podstawowym

Aby zdać maturę z języka nowożytnego należy też przystąpić do egzaminu ustnego. W tym roku wyjątkowo nie jest on obowiązkowy dla wszystkich, a jedynie dla tych osób, które będą starać się o przyjęcie na kierunki gdzie część ustna brana jest pod uwagę.

Część ustna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego trwa około 15 minut. Egzamin ma formę rozmowy zdającego z osobą egzaminującą, w obecności drugiego nauczyciela, który nie bierze aktywnego udziału w rozmowie. Zestaw egzaminacyjny składa się z trzech zadań i zawiera polecenia w języku polskim do zadań 1. i 3. oraz materiał ikonograficzny do zadań 2. i 3.²

1, 2. Cytat z INFORMATORA O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 wydanego przez CKE. 

Więcej o: