Matura 2020: Język włoski poziom rozszerzony [ARKUSZ]

Matura 2020: Popołudniowa sesja maturalna 22 czerwca 2020 obejmuje język włoski. Sprawdź, jakie zadania znalazły się w arkuszu na poziomie rozszerzonym.

Matura 2020: Włoski rozszerzony. Jak wygląda egzamin?

Maturalny maraton trwa. Dziś o 14:00 do egzaminu na poziomie rozszerzonym przystąpili uczniowie, którzy jako przedmiot dodatkowy zadeklarowali język włoski. Czas na rozwiązanie zadań wynosił 150 minut. Co ciekawe, wyraźnie widoczna jest tendencja, że włoski częściej wybierany jest jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym, niż jako obowiązkowy język nowożytny na poziomie podstawowym. 

Arkusz z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym

Zadania w arkuszu maturalnym z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym mają na celu sprawdzenie:

  • umiejętności rozumienia ze słuchu
  • umiejętności rozumienia tekstów pisanych
  • znajomości środków językowych
  • umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnej.

Ostatnia część zazwyczaj jest najtrudniejsza dla uczniów. Formy wypowiedzi pisemnej na rozszerzeniu to:

  • ROZPRAWKA to wypowiedź, w której zdający rozważa zagadnienie podane w poleceniu, przedstawiając argumenty, wspierając je dodatkowymi wyjaśnieniami oraz/lub przykładami. Autor rozprawki może wyrazić aprobatę lub dezaprobatę wobec rozważanego zagadnienia, może również przedstawić argumenty za i przeciw, odpowiednio sygnalizując przyjęty schemat w tezie, wspartej adekwatnymi argumentami i właściwym zakończeniem.
  • W ARTYKULE PUBLICYSTYCZNYM zdający wyraża swoje stanowisko wobec problemu/zjawiska społecznego wskazanego w poleceniu. Celem artykułu jest rzeczowe przedstawienie omawianej kwestii. Artykuł może zawierać elementy opisu, sprawozdania, recenzji, komentarze odautorskie, ocenę faktów, elementy opinii oraz może również podejmować próbę kształtowania opinii czytelników.
  • LIST FORMALNY jest napisany w odpowiedzi na sytuację określoną w zadaniu egzaminacyjnym. Może to być np. list czytelnika do gazety/czasopisma lub list mieszkańca do władz miasta. List może zawierać elementy opisu, sprawozdania, recenzji itp.¹

Matura 2020. Język włoski poziom rozszerzony - arkusz >>>

Statystyki maturalne z języka włoskiego na poziomie rozszerzonym

Język włoski jest jednym z rzadziej wybieranych przedmiotów dodatkowych na maturze. W ubiegłym roku do zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym przystąpiło zaledwie 360 uczniów. Uzyskali oni średni wynik na poziomie 71 proc. 

Matura 2019. Zobacz, jak wyglądał arkusz z włoskiego w zeszłym roku >>>

Na jakie kierunki przyda się język włoski?

Zdawanie języków obcych przede wszystkim kojarzy się z koniecznością studiowania filologii. I tak rzeczywiście jest. Matura z włoskiego jest przepustką na filologię romańską, klasyczną czy inne, ale równie wysoko punktowana jest na historii, kognitywistyce czy teologii. 

*************
1. Cytat z INFORMATORA O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA WŁOSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 wydanego przez CKE.