Matura 2020: Historia sztuki poziom rozszerzony [ARKUSZ]

Matura 2020: Historia sztuki to ostatni pisemny egzamin maturalny w tym tygodniu. Zobacz jak wyglądał arkusz.

Matura 2020: Historia sztuki jak przebiega egzamin?

Dziś o 14:00 do egzaminu z historii sztuki na poziomie rozszerzonym przystąpili abiturienci szkół średnich. Na rozwiązanie zawartych w arkuszu zadań mieli 180 minut.

Od roku szkolnego 2014/2015 egzamin maturalny z historii sztuki może być zdawany wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Przystąpić do niego może każdy uczeń, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, oraz od przedmiotów, których uczył się w zakresie rozszerzonym.

Arkusz maturalny z historii sztuki na poziomie rozszerzonym

Zadania w arkuszu egzaminacyjnym z historii sztuki:

 • będą dobrane w taki sposób, aby jak najlepiej reprezentowały wymagania ogólne i szczegółowe z podstawy programowej
 • będą zróżnicowane pod względem poziomu trudności oraz sposobu udzielania odpowiedzi
 • będą miały formę zamkniętą lub otwartą. W zadaniach zamkniętych, np. wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz, na dobieranie, zdający wybiera jedną z podanych opcji odpowiedzi, natomiast w zadaniach otwartych – tworzy odpowiedź samodzielnie.

Arkusz egzaminacyjny z historii sztuki będzie się składał z trzech części.

 1. Część pierwsza polega na rozwiązaniu zadań zamkniętych i otwartych, które sprawdzają m.in. znajomość epok, stylów i kierunków, chronologii dziejów sztuki, wybitnych twórców i ich dzieł, środowisk artystycznych, funkcji dzieł, ikonografii i terminologii z dziedziny historii sztuki. W zadaniach są wykorzystywane różnorodne barwne materiały źródłowe, np. zdjęcia dzieł malarstwa, rzeźby i architektury, plany budowli i rysunki ornamentów.
 2. Część druga polega na wykonaniu opisów i analiz, w tym porównawczych, dzieł oraz ich elementów z różnych dziedzin sztuki. Ta część egzaminu zawiera zadania otwarte, w których są wykorzystywane różnorodne barwne materiały źródłowe. Opisy i analizy przebiegają według określonych w zadaniu kategorii (np. w architekturze: układ przestrzenny, plan, bryła, konstrukcja, dekoracja; w malarstwie: kompozycja, kolor, światłocień; w rzeźbie: bryła, kompozycja, faktura). Te kategorie nie są stałe, ich dobór jest uzależniony od rodzaju i specyfiki wskazanych dzieł. Analizie mogą podlegać teksty, które dotyczą sztuki.
 3. Część trzecia polega na napisaniu wypracowania na jeden z dwóch tematów, które mogą nawiązywać do analizowanych wcześniej dzieł lub dotyczyć innych zagadnień. Zdający powinien wykazać się – zgodnie z wybranym tematem – znajomością sztuki wskazanych epok, umiejętnością doboru przykładów artystów i dzieł oraz umiejętnością opisu i analizy dzieł i/lub twórczości artystów, postaw i zjawisk artystycznych. Tematy dają możliwość swobodnej wypowiedzi odzwierciedlającej też własne przemyślenia i poglądy.¹

Matura 2020. Historia sztuki poziom rozszerzony arkusz >>>

Historia sztuki na maturze: statystyki

Historia sztuki jest jednym z rzadziej wybieranych przedmiotów dodatkowych na maturze. Niemniej jednak, co roku przystępuje do tego egzaminu grupa uczniów - w 2019 było ich 2835. Uzyskali oni średni wynik na poziomie 48 proc. - w liceach 52 proc., zaś w technikach 28 proc.

Matura 2019. Zobacz jak wyglądał arkusz z historii sztuki w ubiegłym roku >>>

Po co zdawać historię sztuki?

Historia sztuki jest specyficznym egzaminem, który otwiera drogę na kierunki artystyczne, ale nie tylko. Gdzie jeszcze brana pod uwagę jest historia sztuki?

 • na archeologii
 • na historii
 • na krytyce artystycznej
 • kulturoznawstwie
 • malarstwie
 • ochronie dóbr kultury.

**********************
1. Cytat z INFORMATORA O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII SZTUKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 wydanego przez CKE.