Matura 2020. Język niemiecki poziom rozszerzony [ARKUSZ]

Matura 2020: Dzisiejsze popołudnie należało do zdających język niemiecki. Sprawdź, jak wygląda arkusz na rozszerzonym niemieckim.

Matura 2020: Język niemiecki poziom rozszerzony

Dziś odbył się maraton maturalny z języka niemieckiego. Uczniowie, którzy w większości rano zdawali język ten jako obowiązkowy na poziomie podstawowym, po około dwugodzinnej przerwie o godzinie 14, przystąpili do rozwiązywania zadań w arkuszu rozszerzonym lub dwujęzycznym. Poziom rozszerzony trwa 150 minut i sprawdza te same umiejętności, co w przypadku poziomu podstawowego, jednak na zdecydowanie bardziej zaawansowanym stopniu trudności. 

Arkusz z niemieckiego na poziomie rozszerzonym

Arkusz na poziomie rozszerzonym z języka niemieckiego składa się z zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, ale też umiejętność tworzenia własnej wypowiedzi pisemnej (część pisemna jest najwyżej punktowana, a zarazem najtrudniejsza dla zdających). Formy wypowiedzi pisemnych, które mogą pojawić się na egzaminie, to:

  • ROZPRAWKA to wypowiedź, w której zdający rozważa zagadnienie podane w poleceniu, przedstawiając argumenty, wspierając je dodatkowymi wyjaśnieniami oraz/lub przykładami. Autor rozprawki może wyrazić aprobatę lub dezaprobatę wobec rozważanego zagadnienia, może również przedstawić argumenty za i przeciw, odpowiednio sygnalizując przyjęty schemat w tezie, wspartej adekwatnymi argumentami i właściwym zakończeniem.
  • W ARTYKULE PUBLICYSTYCZNYM zdający wyraża swoje stanowisko wobec problemu/zjawiska społecznego wskazanego w poleceniu. Celem artykułu jest rzeczowe przedstawienie omawianej kwestii. Artykuł może zawierać elementy opisu, sprawozdania, recenzji, komentarze odautorskie, ocenę faktów, elementy opinii oraz może również podejmować próbę kształtowania opinii czytelników.
  • LIST FORMALNY jest napisany w odpowiedzi na sytuację określoną w zadaniu egzaminacyjnym. Może to być np. list czytelnika do gazety/czasopisma lub list mieszkańca do władz miasta. List może zawierać elementy opisu, sprawozdania, recenzji itp.

Matura 2020. Język niemiecki poziom rozszerzony arkusz >>>

Statystyki maturalne z niemieckiego

W bieżącym roku szkolnym chęć zdawania niemieckiego jako dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 6376 osób, co stanowi 2,2 proc. absolwentów 2020. W ubiegłym roku zdający niemiecki rozszerzony uzyskali średnio wynik na poziomie 56 proc., przy czym w liceach było to 63 proc., zaś w technikach tylko 40 proc.

Matura 2019. Sprawdź, jak wyglądał arkusz z rozszerzonego niemieckiego w ubiegłym roku >>>

Co daje rozszerzona matura z języka?

Rozszerzona matura z języka niemieckiego jest potwierdzeniem posiadania dużych umiejętności w zakresie posługiwania się tym językiem obcym. Daje ona przepustkę nie tylko na filologię germańską. Wysoki wynik z języka obcego brany jest pod uwagę również przy rekrutacji na inne prestiżowe kierunki, jak medycyna czy prawo. 

Więcej o: