Matura 2020. Język angielski poziom dwujęzyczny [ARKUSZ]

Matura 2020: Trzeci dzień matur upływa pod znakiem egzaminów z języka angielskiego. Przedstawiamy arkusz z poziomu dwujęzycznego.

Matura 2020. Zasady matury z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym

Od roku szkolnego 2014/2015 do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym jako przedmiotu dodatkowego może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał oraz od tego, czy danego języka uczył się w szkole.¹ Egzamin z angielskiego na poziomie dwujęzycznym został przeprowadzony dziś, 10.06.2020 o godzinie 14:00, równocześnie z egzaminem na poziomie rozszerzonym. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań z arkusza maturalnego wynosi 180 minut.

Matura 2020. Arkusz z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym ma na celu sprawdzenie:

  • rozumienia ze słuchu, gdzie podstawę zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności w zakresie rozumienia ze słuchu stanowią teksty dwukrotnie odtwarzane w sali egzaminacyjnej z płyty CD.
  • rozumienia tekstów pisanych, gdzie zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności w zakresie rozumienia tekstów pisanych oparte są na tekstach zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym.
  • znajomości środków językowych, gdzie zadania sprawdzające znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych) oparte są na pojedynczych zdaniach lub krótkich tekstach zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym.
  • umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnej, gdzie zadanie polega na napisaniu tekstu argumentacyjnego z elementami opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłębionej argumentacji itp. w formie rozprawki, artykułu publicystycznego lub listu formalnego, np. do redakcji czasopisma. Zdający dokonuje wyboru jednego z dwóch podanych w poleceniu tematów i tworzy wypowiedź liczącą od 300 do 350 słów. Każdy temat zawiera trzy elementy, które zdający powinien omówić w rozwinięciu pracy.²

Matura 2020. Język angielski na poziomie dwujęzycznym arkusz >>>

Dla kogo matura na poziomie dwujęzycznym?

Matura z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym to egzamin, który przeznaczony jest dla osób prezentujących umiejętności językowe wysoko zaawansowane. Nazwa jest nieco myląca - tak naprawdę nie chodzi o żadne dwa języki, tylko o znajomość języka angielskiego na poziomie C1. Jego struktura niczym nie różni się od tej na egzaminie rozszerzonym: też mamy tu rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych i tworzenie wypowiedzi pisemnej. Różnica w poziomie trudności jest jednak znacząca. Matura dwujęzyczna jest więc skierowana do osób, które wybierają się na studia filologiczne lub tych, które rozważają rekrutację na uczelnie zagraniczne, gdzie bardzo dobra znajomość angielskiego jest konieczna. 

Matura 2019. Sprawdź, jak wyglądał arkusz w ubiegłym roku >>>

************
1,2. Cyt. za INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 opracowanym przez CKE.