Matura 2020. Język angielski poziom rozszerzony [ARKUSZ]

Dziś o godzinie 14.00 absolwenci szkół średnich przystąpili do egzaminu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Jakie zadania znalazły się w arkuszu?

Matura 2020. Język angielski na poziomie rozszerzonym zasady

10.06.2020 to trzeci dzień tegorocznych matur. Rano uczniowie zmagali się z zadaniami z angielskiego na poziomie podstawowym, natomiast w popołudniowej sesji o 14:00 rozpoczęły się egzaminy z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Są to egzaminy wybierane jako dodatkowe. Arkusz maturalny z języka obcego nowożytnego zawiera zadania, na których rozwiązanie uczeń ma 150 minut. W tym roku największa ilość absolwentów zadeklarowała właśnie angielski jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Jest ich aż 163 tysiące, czyli niespełna 60 proc. wszystkich zdających. 

Matura 2020. Arkusz z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

Arkusz z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym zawiera zadania, które mają sprawdzać:

  • umiejętności rozumienia ze słuchu
  • umiejętność rozumienia tekstów pisanych
  • znajomość środków językowych
  • umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnej.

Największym wyzwaniem, które arkusz maturalny z angielskiego na poziome rozszerzonym stawia przed uczniami, jest stworzenie wypowiedzi pisemnej. Powinna mieć ona jedną z poniższych form, w zależności od treści zadania:

  • rozprawka - to wypowiedź, w której zdający rozważa zagadnienie podane w poleceniu, przedstawiając argumenty, wspierając je dodatkowymi wyjaśnieniami oraz/lub przykładami. Autor rozprawki może wyrazić aprobatę lub dezaprobatę wobec rozważanego zagadnienia, może również przedstawić argumenty za i przeciw, odpowiednio sygnalizując przyjęty schemat w tezie, wspartej adekwatnymi argumentami i właściwym zakończeniem.
  • w artykule publicystycznym - zdający wyraża swoje stanowisko wobec problemu/zjawiska społecznego wskazanego w poleceniu. Celem artykułu jest rzeczowe przedstawienie omawianej kwestii. Artykuł może zawierać elementy opisu, sprawozdania, recenzji, komentarze odautorskie, ocenę faktów, elementy opinii oraz może także podejmować próbę kształtowania opinii czytelników.
  • list formalny - jest napisany w odpowiedzi na sytuację określoną w zadaniu egzaminacyjnym. Może to być np. list czytelnika do gazety/czasopisma lub list mieszkańca do władz miasta. List może zawierać elementy opisu, sprawozdania, recenzji itp.¹

Matura 2020. Język angielski poziom rozszerzony arkusz>>>

Statystyki maturalne z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

Angielski jest jednym z najczęściej wybieranych przedmiotów dodatkowych przez abiturientów. W tym roku zdecydowało się na niego 60 proc. zdających, w ubiegłym zdawało go 147 tys. uczniów, którzy uzyskali średni wynik na poziomie 56 proc.

Matura 2019. Sprawdź, jak wyglądał ubiegłoroczny arkusz maturalny z angielskiego >>>

Co daje rozszerzona matura z angielskiego?

Matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym jest punktowana przy rekrutacji na wiele interesujących kierunków studiów. Znajomość języka jest bowiem doceniana obecnie w każdej branży. Dlatego też warto zdawać angielski bez względu na to, na jaki kierunek zdecyduje się absolwent liceum czy technikum. Wysoki poziom znajomości języka obcego na pewno będzie dla niego korzystny i przydatny. 

***************
1. Cyt. z INFORMATORA O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015.