Sprawdzian szóstoklasisty 2015 - o czym trzeba pamiętać?

Od nowego roku szkolnego szóstoklasiści po raz pierwszy przystąpią do obowiązkowego egzaminu z języka obcego nowożytnego. Jak będzie przebiegał egzamin i jakich zagadnień można się spodziewać?

Przebieg sprawdzianu

Sprawdzian szóstoklasisty odbędzie się 1 kwietnia 2015 roku (środa). Jest podzielony na dwie części, które przeprowadzone zostaną tego samego dnia.

Część pierwsza, czyli język polski i matematyka rozpocznie się o godz. 9:00 i potrwa 80 minut.

Część druga - język obcy nowożytny zacznie się o godz. 11:45 i będzie trwał 45 minut.

Część 1: Język polski

Zadania z języka polskiego będą miały formę otwartą i zamkniętą. Polecenia odnosić się będą do tekstów literackich, publicystycznych oraz ikonicznych i obejmą zagadnienia z dziedzin: język polski, historia oraz przyroda.

Jednym z zadań otwartych na sprawdzianie szóstoklasisty będzie napisanie dłuższej wypowiedzi pisemnej, w tym opowiadania z dialogiem, kartki z pamiętnika, wpisu w dzienniku, listu oficjalnego, sprawozdania lub opisu postaci, przedmiotu, krajobrazu. Na sprawdzianie może zostać sprawdzona także umiejętność tworzenia form użytkowych, np. zaproszenia, ogłoszenia, notatki.

Dłuższa odpowiedź pisemna oceniana będzie według następujących kryteriów: treści, stylu, języka, ortografii i interpunkcji. Praca nie powinna zająć mniej niż połowę wyznaczonego miejsca.

Część 1: Matematyka

Polecenia z matematyki na sprawdzianie szóstoklasisty będą miały formę otwartą oraz zamkniętą. Zadania sprawdzą takie umiejętności jak: sprawność rachunkowa, odczytywanie wykresów, interpretacja danych tekstowych, liczbowych i graficznych, rozumowanie i tworzenie strategii, modelowanie matematyczne.

Polecenia z matematyki obejmą zagadnienia z arytmetyki oraz geometrii, w tym: ułamki, procenty, obliczanie miar, obliczanie pól figur, obliczenia pieniężne, obliczanie skal map, porównywanie liczb, proste równania jednodziałaniowe z niewiadomą, rozpoznawanie figur geometrycznych, odczytywanie wskazań zegarów.

Część 2: Język obcy nowożytny

Szóstoklasista ma możliwość napisania sprawdzianu z języków angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Przystąpi do sprawdzianu z tego języka obcego, którego uczył się jako przedmiot obowiązkowy w szkole.

Zadania egzaminacyjne sprawdzą takie umiejętności jak: czytanie ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji (reagowanie na wypowiedzi, świadomość językowa) i środków językowych (struktury leksykalne i gramatyczne).

Wyniki sprawdzianu

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Na zaświadczeniu będą podane cztery wyniki (wyrażone w procentach):

wynik z części pierwszej (wynik ogólny oraz szczegółowe wyniki z języka polskiego i matematyki)

wynik z części drugiej (z języka obcego nowożytnego)

Nie ma określonego minimalnego wyniku, który każdy szóstoklasista powinien uzyskać. Sprawdzianu po szkole podstawowej nie można nie zdać.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.