Sprawdzian szóstoklasisty 2014: te zagadnienia sprawiały największe trudności szóstoklasitom. Wstępny raport CKE

Dziś uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych poznali wyniki egzaminu szóstoklasisty z 1 kwietnia 2014. CKE opublikowało średnie wyniki dla kraju i wstępny raport.

Średnia w przedziale 60-70%

Do tegorocznego sprawdzianu szóstoklasisty przystąpiło ponad 347,5 tys. uczniów. Arkusz standardowy zawierał 26 pytań i można było uzyskać z niego maksymalnie 40 punktów. Średni wynik szóstoklasistów waha się od 24,7 punktów (na wsiach) do 27,8 punktów (w miastach powyżej 100 tys.) Jest to wynik bardzo zbliżony do ubiegłorocznego.

Najłatwiejsze okazało się czytanie

Egzamin szóstoklasisty sprawdzał umiejętności ucznia z kilku zakresów: czytania, pisania, korzystania z informacji, wykorzystywania wiedzy w praktyce i rozumowania. Najlepiej wypadła umiejętność czytania - można było zdobyć za nią 10 punktów, natomiast średnia wyniosła 7,76 punktów. Najłatwiejszym zadaniem na teście (87% poprawnych odpowiedzi) okazało się zadanie 8:

8. W którym z cytatów występuje bezpośredni zwrot do odbiorcy?

A. To muzyka, która z ciemnej ziemi wzrosła.

B. Tylko wiecznie zieleni się sosna.

C. Czy to w ciszy jest tyle muzyki?

D. Patrz, jak ciche mchy falują.

Redagowanie ogłoszenia i pisanie opowiadania

Na sprawdzianie pojawiły się dwa zadania wymagające napisania tekstu. Uczeń musiał zredagować ogłoszenie dotyczące zbiórki książek oraz napisać opowiadanie o wspólnym rozwiązywaniu jakiegoś problemu pt. "Co dwie głowy, to nie jedna".

Za opowiadanie uczniowie uzyskali średnio 57% punktów. Łatwiejsze okazało się ogłoszenie - średnio wypadło ono w 63% przypadków poprawnie.

Uczniowie mają problem z korzystaniem z informacji

Średni wynik w obszarze sprawdzającym korzystanie z informacji wypadł dużo gorzej od umiejętności rozumowania - tylko 2,73 punktów na 10. Jak informuje CKE:

Rozwiązanie zadania 20. wymagało obliczenia kosztu zakupu biletów dla 3-osobowej rodziny. Należało ustalić cenę biletu ulgowego dwuprzejazdowego, zauważyć, że jedno z dzieci ma mniej niż 7 lat, więc przysługuje mu przejazd bezpłatny, a tata jest przewodnikiem górskim i płaci za bilet zawsze 5 zł. Niezbędne dane znajdowały się w różnych miejscach tabeli, a pominięcie jednego szczegółu skutkowało błędnym rozwiązaniem zadania. Poprawną odpowiedź wskazało 47% uczniów. Wykorzystywanie informacji z kilku źródeł sprawia części szóstoklasistów trudność.

Wykorzystywanie wiedzy w praktyce

Średnio połowa uczniów wykonała bezbłędnie zadania sprawdzające umiejętność wykorzystywania wiedzy w praktyce. Najwięcej trudności w tym obszarze sprawiło następujące zadanie:

16. Prostokątna kartka papieru samoprzylepnego ma wymiary 21 cm na 30 cm.

Ile najwięcej prostokątnych naklejek o wymiarach 5 cm na 7 cm można wyciąć z tej kartki?

8 B. 9 C. 16 D. 18

Więcej o: