Sprawdzian szóstoklasisty, język angielski, odpowiedzi, arkusze. Sprawdź odpowiedzi

Sprawdź odpowiedzi do języka angielskiego w serwisie Edulandia.pl.


Zad. 1

Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu zdecyduj, czy podanej zdania (1.1.-1.3.) są prawdziwe (TAK), czy fałszywe (NIE). Wpisz znak X w kratkę obok poprawnej odpowiedzi.

ODP: 1.1. - TAK, 1.2. - NIE, 1.3. - TAK

Zad. 2

Usłyszysz dwukrotnie trzy dialogi. Do każdego z nich dopasuj miejsce, w którym dialog się odbywa (A-D). Wpisz rozwiązania w kratki. Uwaga! Jedno miejsce zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego dialogu.

ODP: 2.1. - B, 2.2. - D, 2.3. - C

Zad. 3

Usłyszysz dwukrotnie dialog. Na podstawie informacji w nim zawartych dopasuj do każdego imienia (3.1.-3.4.) właściwą postać (A-E) przedstawioną na obrazku. Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok każdego imienia. Uwaga! Jedna postać na obrazku, oznaczona literą, jest przedstawiona dodatkowo i nie pasuje do żadnego imienia.

ODP: 3.1. - D, 3.2. - C, 3.3. - E, 3.4. - A

Zad. 4

Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach 4.1.-4.5. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.

ODP: 4.1. - A, 4.2. - B, 4.3. - B, 4.4. - C, 4.5. - B

Zad. 5

Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią. Wpisz w każdą kratkę literę A, B albo C.

ODP: 5.1. - A, 5.2. - B, C - 5.3. C

Zad. 6

Dla każdej z opisanych sytuacji (6.1.-6.5.) wybierz właściwą reakcją (A-F). Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok każdego opisu sytuacji. Uwaga! Jedna rekacja nie pasuje do żadnej sytuacji.

ODP: 6.1. - E, 6.2. - F, 6.3. - B, 6.4. - A, 6.5. - D

Zad. 7

W zdaniach 7.1.-7.3. wybierz właściwe uzupełnienie, zgodne z ilustracją. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B lub C.

ODP: 7.1. - A, 7.2. - C, 7.3. - B

Zad. 8

Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 8.1.-8.3. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki. Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

ODP: 8.1. - E, 8.2. - A, 8.3. - C

Zad. 9

Zdecyduj, o czym jest każdy tekst (9.1.-9.3.) Dopasuj do każdego tekstu właściwy temat (A-D). Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę. Uwaga! Jeden temat nie pasuje do żadnego tekstu.

ODP: 9.1. - C, 9.2. - B, 9.3. - D

Zad. 10

Przeczytaj teksty (A-E). Uzupełnij tabelę, wpisując w każdą kratkę (10.1.-10.4.) odpowiednią literę, którą oznaczony jest tekat. Uwaga! Jeden tekst pozostanie niewykorzystany.

ODP: 10.1. - C, 10.2. - A, 10.3. - E, 10.4. - D

Zad. 11

Przeczytaj tekst. Wybierz poprawną odpowiedź na pytania 11.1.-11.4. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B albo C.

ODP: 11.1. - A, 11.2. - C, 11.3. - B, 11.4. - A