Regulamin testu konsumenckiego Oillan Baby

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem testu konsumenckiego o nazwie "Test Konsumencki Oillan Baby", zwanego dalej "Testem Konsumenckim" jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 50.937.386 PLN wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

2. Fundatorem oraz Partnerem Testu Konsumenckiego jest Oceanic Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ul. Łokietka 58 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000317546, NIP 585-144-44-49, REGON 220702097 o kapitale zakładowym 82 500 000 złotych, wpłaconym w całości, zwana dalej "Fundatorem".

3. Test Konsumencki zostanie przeprowadzony etapowo na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL:

http://www.edziecko.pl/testy_konsumenckie/0,132908.html, dalej zwanego "Serwisem", zgodnie z poniższych harmonogramem:

I etap - rekrutacja testerów w okresie od dnia 10 czerwca 2013 roku do dnia 1 lipca 2013 roku do godz. 12:00;

II etap - dostarczenie produktów do testowania do dnia 12 lipca 2013 roku;

III etap - okres testowania od dnia 15 lipca 2013 roku do dnia 12 sierpnia 2013 roku do godz. 12:00;

IV etap - okres wypełniania ankiety testowej od dnia 5 sierpnia 2013 roku do dnia 19 sierpnia 2013 roku do godz. 12:00;

V etap - publikacja wyników i informacji o zwycięzcach oraz podsumowanie akcji do dnia 2 września 2013 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Testu Konsumenckiego oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Teście Konsumenckim.

1. Uczestnictwo w Teście Konsumenckim jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Testu Konsumenckiego mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Testu Konsumenckiego nie mogą być pracownicy Organizatora ani Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnicy mogą wziąć udział w Teście Konsumenckim za pośrednictwem Serwisu.

5. Przystąpienie do rekrutacji do Testu Konsumenckiego jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Teście Konsumenckim.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Teście Konsumenckim.

1. Aby zgłosić zamiar wzięcia udziału w Teście Konsumenckim należy w terminie od dnia 10 czerwca 2013 roku od godziny 15:00 do dnia 1 lipca 2013 roku do godziny 12:00 wypełnić i wysłać do Organizatora (poprzez system elektroniczny udostępniony w Serwisie) zamieszczoną w Serwisie ankietę na temat kosmetyków do pielęgnacji skóry dziecka oraz podać wymagane w ankiecie dane osobowe osoby dokonującej zgłoszenia do Testu Konsumenckiego, w tym: imię, nazwisko, adres e-mail oraz adres zamieszkania w zakresie niezbędnym do przekazania nagrody przewidzianej Regulaminem.

2. Jedna osoba może zgłosić się do Testu Konsumenckiego tylko jeden raz.

3. Poprzez zgłoszenie do Testu Konsumenckiego w sposób określony w Regulaminie, zgłaszający oświadcza, że treści zamieszczone w ankiecie, jak również treści zamieszczone w materiale podsumowującym przeprowadzony test produktów nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a zgłaszający jest w pełni uprawniony do udzielenia zezwolenia na rozpowszechnianie tych treści w Serwisie oraz innych serwisach internetowych Organizatora.

4. Poprzez zgłoszenie do Testu Konsumenckiego zgłaszający oświadcza, że wyraża zgodę na rozpowszechnianie treści, o których mowa w ustępie poprzedzającym na stronach Serwisu oraz na stronach innych serwisów internetowych Organizatora.

§ 4. Zasady wyłaniania uczestników Testu Konsumenckiego.

1. Spośród zgłoszeń do Testu Konsumenckiego dokonanych na zasadach określonych w paragrafach poprzedzających, jury wybierze 100 najciekawszych wypowiedzi, a ich autorzy zostaną zakwalifikowani do udziału w Teście Konsumenckim.

2. Listę osób, które zostaną zakwalifikowane do Testu Konsumenckiego, Organizator zamieści na stronie Serwisu do dnia 5 lipca 2013 roku. Niezwłocznie po opublikowaniu listy uczestników Testu Konsumenckiego, Organizator dostarczy zakwalifikowanym osobom produkty Oillan Baby, będące przedmiotem Testu Konsumenckiego. W celu przetestowania produktów każdy z uczestników Testu Konsumenckiego otrzyma zestaw składający się z:

- Oillan Baby Krem pielęgnacyjny do twarzy i ciała - 75 ml;

- Oillan Baby Płyn do mycia i kąpieli 2 w 1 - 200 ml.

3. Uczestnicy Testu Konsumenckiego obowiązani są w okresie od dnia 5 sierpnia 2013 roku do dnia 19 sierpnia 2013 roku do godziny 12:00 dostarczyć swoją opinię o testowanym produkcie poprzez wypełnienie ankiety testowej przesłanej do uczestnika drogą mailową.

4. Spośród opinii, przesłanych zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu, jury wyłoni 10 najciekawszych i najbardziej rzetelnych opinii o testowanych produktach, a ich autorom zostaną przyznane nagrody w postaci zestawu kosmetyków: 2 produkty dla dzieci Oillan Baby (Szampon nawilżający i Krem przeciw odparzeniom) i 3 produkty Oillan dla dorosłych (Oillan Emulsja natłuszczająca do kąpieli dermatologicznej 200 ml, Krem pielęgnacyjno-ochronny 40 ml i Balsam intensywnie natłuszczający 200 ml.)

5. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora oraz Fundatora.

6. Do dnia 2 września 2013 roku Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Testu Konsumenckiego oraz powiadomi o nich zwycięzców Testu wysyłając wiadomość na adres e-mail podany w sposób określony w § 3 ust. 1 Regulaminu.

7. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora pocztą lub pocztą kurierską na adres pocztowy wskazany przez uczestnika Testu Konsumenckiego, w sposób określony w § 3 ust. 1, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników Testu Konsumenckiego.

8. Organizator jest wyłączenie odpowiedzialny za pobranie podatku i terminowe rozliczenie zobowiązań podatkowych związanych z wydaniem nagród, jeśli takie są należne na podstawie obowiązującego prawa.

9. Nagroda zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

10. Jeżeli uczestnik, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w § 2, 3 i 4 Regulaminu nie nabywa prawa do nagrody. W takim wypadku prawo do nagrody przechodzi na kolejną osobę z listy rezerwowej.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Testu Konsumenckiego adresu, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych, o których uczestnik nie powiadomił Organizatora.

§ 5. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Testu Konsumenckiego będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Testu Konsumenckiego, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Testu Konsumenckiego będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926.) Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 6.Postanowienia końcowe.

1. Regulamin Testu Konsumenckiego jest dostępny na stronach Serwisu oraz w siedzibie Organizatora.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.