Regulamin testu konsumenckiego "Mój pierwszy krem"

Regulamin testu konsumenckiego "Mój pierwszy krem ".

§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem testu konsumenckiego o nazwie „Mój pierwszy krem ", zwanego dalej
„Testem Konsumenckim" jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10,
00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47.665.426 zł, wpłacony w
całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej „Organizatorem".
2. Fundatorem oraz Partnerem Testu Konsumenckiego jest NIVEA Polska sp. z o.o. z
siedzibą w Poznaniu, ul. Gnieźnieńska 32, 61-021, wpisana do rejestru
przedsiębiorców pod nr KRS 0000293724, NIP 7770002866, zwana dalej
"Fundatorem".
3. Test Konsumencki zostanie przeprowadzony w okresie od 30 listopada 2018 roku
od godziny 15:00 do 20 stycznia 2019 roku na stronach serwisu internetowego
prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL:
http://www.edziecko.pl/poleca/0,163876,23332212.html, zwanego dalej "Serwisem".
Przy czym:
I etap - nadsyłanie zgłoszeń testerów: odbędzie się od dnia 30 listopada 2018 roku
od godziny 15:00 do dnia 20 grudnia 2018 roku do godziny 23:59;
II etap - publikacja listy uczestników zakwalifikowanych do wzięcia udziału w Teście
Konsumenckim nastąpi najpóźniej w dniu 27 grudnia 2018 roku;
III etap - dostarczenie uczestnikom produktów do testowania nastąpi do dnia 4
stycznia 2019 roku;
IV etap - okres testowania produktów: do dnia 16 stycznia 2019 roku;
V etap - okres wypełniania ankiety testowej, którą należy odesłać na wskazany adres
mailowy wraz z opinią na temat produktu: do dnia 20 stycznia 2019 roku;
VI etap - publikacja wyników Testu Konsumenckiego w dniu 31 stycznia 2019 roku.
4. Podstawy organizacji Testu Konsumenckiego oraz prawa i obowiązki uczestników
Testu Konsumenckiego określają Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa, z
uwzględnieniem przepisów prawa zapewniających ochronę konsumentów.
5. Regulamin jest dostępny na stronach Serwisu.


§ 2. Uczestnictwo w Teście Konsumenckim.
1. Uczestnictwo w Teście Konsumenckim jest nieodpłatne.
2. Uczestnikami Testu Konsumenckiego mogą być pełnoletnie osoby fizyczne,
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
3. Uczestnikami Testu Konsumenckiego nie mogą być pracownicy Organizatora ani
Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
4. Uczestnicy mogą wziąć udział w Teście Konsumenckim za pośrednictwem
Serwisu.
5. Organizator informuje, że stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy
dostępny pod adresem URL: http://www.iwp.pl/kodeks_show.php?id_aktualnosc=2.


§ 3. Przebieg i warunki udziału w Teście Konsumenckim.
1. Aby zgłosić chęć wzięcia udziału w Teście Konsumenckim należy dokonać
stosownego zgłoszenia w terminie od dnia 30 listopada 2018 roku od godziny 15:00
do dnia 20 grudnia 2018 roku do godziny 23:59 (etap I) tj. przesłać za pośrednictwem
formularza zamieszczonego na stronie:
- uzasadnienie dla swojego udziału w Teście Konsumenckim;
- podać dane osoby dokonującej zgłoszenia, w tym: imię, nazwisko, adres e-mail,
adres korespondencyjny oraz numer telefonu kontaktowego.
2. Po przesłaniu zgłoszenia w sposób określony w ust. 1 uczestnik otrzyma od
Organizatora wiadomość elektroniczną zawierającą potwierdzenie przyjęcia
zgłoszenia do Testu Konsumenckiego oraz treść Regulaminu.
3. Jedna osoba może nadesłać tylko jedno zgłoszenie do Testu Konsumenckiego.
4. Uczestnik obowiązany jest zapewnić, że treści zawarte w zgłoszeniu, ankiecie
testowej, jak również treści zamieszczone w materiale podsumowującym
przeprowadzony test produktów nie naruszają przepisów prawa, ani prawem
chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik jest w pełni
uprawniony do dokonania zgłoszenia i udostępnienia tych treści.
5. Pochodzące od uczestników treści zawarte w zgłoszeniu, ankiecie testowej, jak
również zamieszczone w materiale podsumowującym przeprowadzony test
produktów, mogą zostać zamieszczone na stronach Serwisu, na stronach profilu
Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com, serwisie Instagram.com oraz na
stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, jak
również na stronie internetowej serwisu internetowego i kontach w serwisie
Instagram.com, serwisie Facebook.com prowadzonych przez Fundatora.


§ 4. Zasady wyłaniania uczestników Testu Konsumenckiego.
1. Spośród zgłoszeń do Testu Konsumenckiego dokonanych na zasadach
określonych w paragrafach poprzedzających, jury wybierze 100 najciekawszych
zgłoszeń, a ich autorzy zostaną zakwalifikowani do udziału w Teście Konsumenckim.
2. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.
3. Listę osób, które zostaną zakwalifikowane do Testu Konsumenckiego, Organizator
zamieści na stronie Serwisu w dniu 27 grudnia 2018 roku (etap II).
4. Niezwłocznie po opublikowaniu listy uczestników Testu Konsumenckiego, nie
później niż do dnia 4 stycznia 2019 roku (etap III), Organizator prześle
zakwalifikowanym uczestnikom, produkt, będący przedmiotem Testu
Konsumenckiego, na adres wskazany w zgłoszeniu, o których mowa w § 3 ust. 1.
5. Test Konsumencki obejmuje następujący produkt marki NIVEA: NIVEAivea Baby Mój
Pierwszy Krem 75ml
6. Każdy z uczestników Testu Konsumenckiego będzie mógł dodatkowo przesłać
swoje zdjęcia przedstawiające siebie w trakcie testowania produktu. Zdjęcia, o
których mowa powyżej mogą zostać zamieszczone na stronach Serwisu, na stronach
profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com i Instagram.com oraz na
stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, jak
również na stronie internetowej o kontach w serwisie Facebook.com, Instagram.com
prowadzonych przez Fundatora.
7. Uczestnik Testu Konsumenckiego obowiązany jest zapewnić, że zdjęcia, o których
mowa w ust. 6 powyżej nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych
dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Testu Konsumenckiego
jest w pełni uprawniony do przesłania zdjęć.
8. Uczestnicy Testu Konsumenckiego obowiązani są przeprowadzić testy produktu w
okresie od dnia 4 stycznia 2019 r. - 16 stycznia 2019 r. (etap IV), i w
terminie od dnia 17.01.2019 r. - 20.01.2019 do godz. 23:59 (etap V)
odpowiedzieć na pytania wskazane w ankiecie testowej przesłanej przez
Organizatora pocztą elektroniczną lub zamieszczonej na stronie konkursowej.
9. W dniu 30 stycznia 2019 roku Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki
Testu Konsumenckiego (etap VI).


§ 5. Postępowanie reklamacyjne.
1.Reklamacje dotyczące spraw związanych z Testem Konsumenckim prosimy
składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul.
Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: test_NIVEA
@agora.pl z dopiskiem "Test Konsumencki: NIVEA Mój Pierwszy Krem".
2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od
dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres
wskazany w piśmie zawierającym reklamację.


§ 6. Prawo do odstąpienia od udziału w Teście Konsumenckim.
1. Uczestnikom Testu Konsumenckiego przysługuje prawo do odstąpienia od udziału
w Teście Konsumenckim w terminie 14 dni od dnia przystąpienia do Testu
Konsumenckiego tj. od dnia dokonania zgłoszenia w sposób określony w § 3 ust. 1 -
3.
2. Uczestnik Testu Konsumenckiego może skorzystać z prawa do odstąpienia od
udziału w Teście Konsumenckim składając jednoznaczne oświadczenie i wysyłając to
oświadczenie pocztą na adres Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub
pocztą elektroniczną np. na adres: test_NIVEA @agora.pl, lub faksem na numer (22)
555 54 44 przed upływem terminu określonego w ust. 1. Uczestnik może złożyć
powyższe oświadczenie korzystając ze wzoru formularza, o którym mowa w ust. 3
poniżej. Skorzystanie ze wzoru nie jest jednak obowiązkowe.
3. Wzór formularza:
Ja ............................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od
udziału w Teście Konsumenckim pn. "Mój pierwszy krem".
Data zgłoszenia udziału w Teście Konsumenckim: ...................
Imię i nazwisko uczestnika ..................
Adres uczestnika .................
Podpis uczestnika (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji
papierowej) .............................
Data ..........................
4. Jeżeli z prawa do odstąpienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie skorzysta
osoba wybrana do udziału w Teście Konsumenckim, jury w terminie w 3 (trzech) dni
roboczych od dnia otrzymania oświadczenia uczestnika o odstąpieniu uczestnika od
udziału w Teście Konsumenckim, wskaże nowego uczestnika. W takim przypadku
odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia § 3 i § 4 Regulaminu.


§ 7. Dane Osobowe.
1. Administratorem danych osobowych uczestnika Testu Konsumenckiego jest Agora
S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerska 8/10 _00_-_732 Warszawa
(„Administrator”).
2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: test_NIVEA
@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy uczestnik
może skontaktować się poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres
siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby
Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD”). Z inspektorem ochrony
danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Dane osobowe uczestników Testu Konsumenckiego są przetwarzane:
a) w celu przeprowadzenia testu konsumenckiego „Mój pierwszy krem” podstawą
prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6
ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”);
prawnie uzasadniony interes Administratora polega na przeprowadzeniu testu
konsumenckiego;
b) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych jest
prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
5. Dane osobowe uczestników Testu Konsumenckiego będą przekazywane
podmiotom świadczącym Administratorowi usługi związane z przeprowadzeniem
testu: „Mój pierwszy krem” tj. dostawcy usług informatycznych, podmiotom
świadczącym usługi kurierskie. Jeżeli dane mają być przekazane również innym
podmiotom, także należy o tym poinformować.
6. Dane osobowe uczestników Testu Konsumenckiego będą przechowywane przez
okres niezbędny do przeprowadzenia Testu Konsumenckiego, a w zakresie
niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z testu
konsumenckiego lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres
ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w
zakresie wynikającym z przepisów prawa.
7. Uczestnikowi Testu Konsumenckiego przysługuje prawo dostępu do jego danych
oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
8. Uczestnikowi Testu Konsumenckiego przysługuje także prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
9. Uczestnikowi Testu Konsumenckiego przysługuje prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 4a) i 4b)
powyżej z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów
dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na
adres siedziby Administratora lub elektroniczną na adres iod@agora.pl Prawo
do sprzeciwu przedstawia się jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.
Rekomendowane rozwiązanie – wyróżnienie graficzne treści pkt 9).
10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w Teście Konsumenckim -
niepodanie danych osobowych uniemożliwi udział w Teście Konsumenckim.