Regulamin testu konsumenckiego "Testuj z L'Oreal"

§ 1. Postanowienia ogólne.


1. Organizatorem testu konsumenckiego o nazwie "Testuj z L’Oreal", zwanego dalej "Testem Konsumenckim" jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47.665.426 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem".
2. Fundatorem nagród oraz Partnerem Testu Konsumenckiego L’Oreal Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-230), przy ulicy Daniszewskiej 4, wpisana do rejestru
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000063684, kapitał zakładowy: 1.886.500,00 zł., NIP 524-030-33-75 (dalej: „Fundator”).
3. Test Konsumencki zostanie przeprowadzony w okresie od 28 lutego 2018 roku od godziny 14:00 do 12 kwietnia 2018 roku na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://www.edziecko.pl/poleca/7,162830,23046754,zostantesterka-produktow-la-roche-posay.html, zwanego dalej "Serwisem".
Przy czym:
I etap - nadsyłanie zgłoszeń testerów: odbędzie się od dnia 5 marca 2018 roku od godziny 13:00 do dnia 14 marca 2018 roku do godziny 23:59;
II etap - publikacja listy uczestników zakwalifikowanych do wzięcia udziału w Teście
Konsumenckim nastąpi do dnia 16 marca 2018 roku;
III etap - wysyłka uczestnikom produktów do testowania nastąpi do dnia 20 marca 2018 roku;
IV etap - okres testowania produktów: od dnia 21 marca 2018 roku do dnia 4 kwietnia 2018 roku;
V etap - okres wypełniania ankiety testowej, którą należy odesłać na wskazany adres mailowy wraz z opinią na temat produktu: od dnia 4 kwietnia 2018 roku do dnia 8 kwietnia 2018 roku;
VI etap - publikacja wyników Testu Konsumenckiego w dniu 13 kwietnia 2018 roku.
4. Podstawy organizacji Testu Konsumenckiego oraz prawa i obowiązki uczestników Testu Konsumenckiego określają Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa, z uwzględnieniem przepisów prawa zapewniających ochronę konsumentów.
5. Regulamin jest dostępny na stronach Serwisu.

§ 2. Uczestnictwo w Teście Konsumenckim.

1. Uczestnictwo w Teście Konsumenckim jest nieodpłatne.
2. Uczestnikami Testu Konsumenckiego mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
3. Uczestnikami Testu Konsumenckiego nie mogą być pracownicy Organizatora ani Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.
4. Uczestnicy mogą wziąć udział w Teście Konsumenckim za pośrednictwem Serwisu.
5. Organizator informuje, że stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy dostępny pod adresem URL: http://www.iwp.pl/kodeks_show.php?id_aktualnosc=2.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Teście Konsumenckim.

1. Aby zgłosić chęć wzięcia udziału w Teście Konsumenckim należy dokonać stosownego zgłoszenia w terminie od dnia 5 marca 2018 roku od godziny 13:00 do dnia 14 marca 2018 roku do godziny 23:59 (etap I) tj. przesłać za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie:
- uzasadnienie dla swojego udziału w Teście Konsumenckim;
- podać dane osoby dokonującej zgłoszenia, w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, adres
korespondencyjny oraz numer telefonu kontaktowego.
2. Po przesłaniu zgłoszenia w sposób określony w ust. 1 uczestnik otrzyma od Organizatora wiadomość elektroniczną zawierającą potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do Testu Konsumenckiego oraz treść Regulaminu.
3. Jedna osoba może nadesłać tylko jedno zgłoszenie do Testu Konsumenckiego.
4. Uczestnik obowiązany jest zapewnić, że treści zawarte w zgłoszeniu, ankiecie testowej, jak również treści zamieszczone w materiale podsumowującym przeprowadzony test produktów nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik jest w pełni uprawniony do dokonania zgłoszenia i udostępnienia tych treści.
5. Pochodzące od uczestników treści zawarte w zgłoszeniu, ankiecie testowej, jak również zamieszczone w materiale podsumowującym przeprowadzony test produktów, mogą zostać zamieszczone na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com, serwisie Instagram.com oraz na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, jak również na stronie internetowej serwisu internetowego i kontach w serwisie Instagram.com, serwisie Facebook.com prowadzonych przez Fundatora.

§ 4. Zasady wyłaniania uczestników Testu Konsumenckiego.

1. Spośród zgłoszeń do Testu Konsumenckiego dokonanych na zasadach określonych w paragrafach poprzedzających, jury wybierze 100 najciekawszych zgłoszeń, a ich autorzy zostaną zakwalifikowani do udziału w Teście Konsumenckim.
2. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.
3. Listę osób, które zostaną zakwalifikowane do Testu Konsumenckiego, Organizator zamieści na stronie Serwisu do dnia 16 marca 2018 roku (etap II).
4. Niezwłocznie po opublikowaniu listy uczestników Testu Konsumenckiego, nie później niż do dnia 21 marca 2018 roku (etap III), Organizator prześle zakwalifikowanym uczestnikom, produkt, będący przedmiotem Testu Konsumenckiego, na adres wskazany w zgłoszeniu, o których mowa w § 3 ust. 1.
5. Test Konsumencki obejmuje następujące produkty marki L’Oreal: Lipikar Balsam AP+ lub Lipikar Syndet AP+ (produkty będą wysłane losowo).
6. Każdy z uczestników Testu Konsumenckiego będzie mógł dodatkowo przesłać swoje zdjęcia przedstawiające siebie w trakcie testowania produktu. Zdjęcia, o których mowa powyżej mogą zostać zamieszczone na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook.com i Instagram.com oraz na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, jak również na stronie internetowej o kontach w serwisie Facebook.com, Instagram.com prowadzonych przez Fundatora.
7. Uczestnik Testu Konsumenckiego obowiązany jest zapewnić, że zdjęcia, o których mowa w ust. 6 powyżej nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Testu Konsumenckiego jest w pełni uprawniony do przesłania zdjęć.
8. Uczestnicy Testu Konsumenckiego obowiązani są przeprowadzić testy produktu w okresie od dnia 21 marca 2018 roku do dnia 4 kwietnia 2018 roku (etap IV), i w terminie od dnia 4 kwietnia 2018 do dnia 8 kwietnia 2018 do godz. 23:59 (etap V): odpowiedzieć na pytania wskazane w ankiecie testowej przesłanej przez Organizatora pocztą elektroniczną lub zamieszczonej na stronie konkursowej.
9. W dniu 13 kwietnia 2018 roku Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Testu
Konsumenckiego (etap VI).

§ 5. Postępowanie reklamacyjne.

1.Reklamacje dotyczące spraw związanych z Testem Konsumenckim prosimy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres test_lipikar@agora.pl z dopiskiem "Test Konsumencki: Testuj z L’Oreal".
2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 6. Prawo do odstąpienia od udziału w Teście Konsumenckim.

1. Uczestnikom Testu Konsumenckiego przysługuje prawo do odstąpienia od udziału w Teście Konsumenckim w terminie 14 dni od dnia przystąpienia do Testu Konsumenckiego tj. od dnia dokonania zgłoszenia w sposób określony w § 3 ust. 1 - 3.
2. Uczestnik Testu Konsumenckiego może skorzystać z prawa do odstąpienia od udziału w Teście Konsumenckim składając jednoznaczne oświadczenie i wysyłając to oświadczenie pocztą na adres Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa lub pocztą elektroniczną np. na adres test_lipikar@gazeta.pl , lub faksem na numer (22) 555 54 44 przed upływem terminu określonego w ust. 1. Uczestnik może złożyć powyższe oświadczenie korzystając ze wzoru formularza, o którym mowa w ust. 3 poniżej. Skorzystanie ze wzoru nie jest jednak obowiązkowe.
3. Wzór formularza:
Ja ............................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od udziału
w Teście Konsumenckim pn. " Testuj z L’Oreal".
Data zgłoszenia udziału w Teście Konsumenckim: ...................
Imię i nazwisko uczestnika ..................
Adres uczestnika .................
Podpis uczestnika (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji
papierowej) .............................
Data ..........................
4. Jeżeli z prawa do odstąpienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie skorzysta osoba wybrana do udziału w Teście Konsumenckim, jury w terminie w 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia uczestnika o odstąpieniu uczestnika od udziału w Teście Konsumenckim, wskaże nowego uczestnika. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia § 3 i § 4 Regulaminu.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Testu Konsumenckiego będą przetwarzane w celach
przeprowadzenia Testu Konsumenckiego, w tym wydania produktów do testowania.
2. Dane osobowe uczestników Testu Konsumenckiego będą wykorzystywane zgodnie z
warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926.) Administratorem danych osobowych jest Agora SA.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika Testu Konsumenckiego wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Teście Konsumenckim.