Regulamin

Regulamin konkursu towarzyszącego testowi konsumenckiemu
Bielenda Sexi Mama

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu dla użytkowniczek, które wzięły udział w teście konsumenckim Bielenda Sexi Mama (Test”) i zostały wyłonione do testowania produktów, zwanego dalej "Konkursem" jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47.665.426,00 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486, zwana dalej "Organizatorem". 

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Krakowie, 31-553 Kraków, ul. Fabryczna 20, NIP 944-20-43-784, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa –  Śródmieścia, Wydział XI, pod numerem KRS 00005369916, kapitał zakładowy 55.000,00 zł, zwana dalej "Fundatorem".

3. Konkurs zostanie przeprowadzony przez Organizatora na stronach serwisu edziecko.pl prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: www.edziecko.pl, zwanego dalej "Serwisem" w dniach od 4 do 17 września 2018 roku.

4. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu oraz pod adresem Organizatora.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2.  Konkurs przeznaczony jest dla użytkowniczek, które wzięły udział w Teście i zostały wyłonione do testowania produktów. Informacje o teście konsumenckim zamieszczone są na stronie http://www.edziecko.pl/poleca/7,158569,23652137,wez-udzial-w-tescie-kosmetykow-z-linii-bielenda-sexi-mama.html

3. Uczestnik obowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Użytkowniczki, które zostały wyłonione do testowania produktów w ramach Testu, w terminie do dnia 3 września 2018 roku wysyłają ankietę dotyczącą testów, zawierającą m.in. odpowiedź na pytanie otwarte.

2. Spośród nadesłanych ankiet, jury Konkursu wybierze 10 z najciekawszą odpowiedzią na pytanie otwarte, a ich autorkom zostaną przyznane nagrody wskazane w § 4 ust. 1 lit. a).

3. Ponadto jury Konkursu przyzna 2 wyróżnienia, a autorkom wyróżnionych odpowiedzi na pytanie otwarte przyzna nagrody wskazane w § 4 ust. 1 lit. b).

4. Wyłaniając zwycięzców i osoby wyróżnione, jury Konkursu będzie się kierować kreatywnością przesłanych odpowiedzi na pytanie otwarte.

5. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

6. Do dnia 18 września 2018 roku Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu oraz powiadomi o nich laureatów Konkursu, wysyłając wiadomość na adres e-mail.

§ 4. Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie są:

a) dla laureatów Konkursu, o których mowa w § 3 ust. 2: zestaw pełnej linii produktów Bielenda Sexi Mama - łącznie 14 produktów (których opis znajduje się na stronie http://www.edziecko.pl/poleca/7,158610,23652112,bielenda-sexi-mama.html) oraz zabawkę dla dziecka (maskotkę), o łącznej wartości 330 zł brutto

b) dla osób wyróżnionych, o których mowa § 3 ust. 3: zestaw pełnej linii produktów Bielenda Sexi Mama - łącznie 14 produktów (których opis znajduje się na stronie http://www.edziecko.pl/poleca/7,158610,23652112,bielenda-sexi-mama.html

2. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 14 dni od dnia przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody.

3. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.

§ 5. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem prosimy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa. Reklamacje prosimy składać bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listownie.

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 6. Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna.

1. Administratorem Pani danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa („Administrator”).

2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy uczestnik może skontaktować się poprzez adres e-mail iod@agora.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD”). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Pani dane osobowe są przetwarzane:

a) w celu przeprowadzenia Konkursu - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”); prawnie uzasadniony interes Administratora polega na przeprowadzeniu Konkursu (w tym przekazaniu nagrody);

b) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

5. Pani dane osobowe będą przekazywane Podmiotom świadczącym Administratorowi usługi związane z przeprowadzeniem konkursu, tj. podmioty świadczące usługi kurierskie].”  

6. Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

7. Przysługuje Pani prawo dostępu do Pani danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8. Przysługuje Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Przysługuje Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów wskazanych w pkt 4a) i 4b) powyżej z przyczyn związanych z Pani szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby Administratora lub elektroniczną na adres iod@agora.pl.

10. Podanie danych osobowych jest niezbędne do Pani udziału w Konkursie, niepodanie danych osobowych uniemożliwi przekazanie nagrody.

Wskazanie może nastąpić poprzez informację o treści: „Podmiotom świadczącym Administratorowi usługi związane z przeprowadzeniem konkursu tj. podmioty świadczące usługi kurierskie.” Jeżeli dane mają być przekazane również innym podmiotom, także należy o tym poinformować.
Prawo do sprzeciwu przedstawia się jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji. Rekomendowane rozwiązanie – wyróżnienie graficzne treści pkt 9). Należy zmienić odwołanie, jeżeli z pkt. 4) usunięta zostanie lit. b)