Regulamin konkursu Twój maluch na okładce Magazynu "Dziecko"!

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Regulamin Konkursu "Twój maluch na okładce magazynu DZIECKO"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu pt. "Twój maluch na okładce magazynu DZIECKO" (dalej: "Konkurs") jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 59944; kapitał zakładowy 47 665 426 PLN - wpłacony w całości; NIP 526-030-56-44 (dalej "Agora").
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest MATTEL POLAND SP Z O O, z siedzibą w Warszawie 00-867, ulica Chłodna 51. Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000222011; NIP 1132521989

 

 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzany jest na stronie internetowej serwisu http://www.edziecko.pl/poleca/0,158449,21735558.html  zwanego dalej "Serwisem".
 2. Konkurs będzie realizowany w okresie od dnia 09 maja 2017 r. od godziny 10:00 do dnia 30 maja 2017 r. do godziny 23.59, przy czym lista zwycięzców Konkursu zostanie ogłoszona na Serwisie najpóźniej w dniu 10 czerwca 2017 r.
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
 4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin (przez członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, rodzeństwo małżonka, zstępnych rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa małżonka i osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 5. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu.
 6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy:

a)     w terminie określonym w pkt. II.4 powyżej wypełnić dostępny na stronie Serwisu formularz konkursowy poprzez podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail oraz przesłanie razem z formularzem w formie elektronicznej zdjęcia swojego uśmiechniętego dziecka wraz z jego imieniem i wiekiem. Wiek dziecka: do 2 roku życia.  Zdjęcie konkursowe może zostać przesłane w pliku jpg, gif, przy czym powinno być w rozmiarze nie większym niż 3 MB;

b)     zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa umieszczonego w formularzu konkursowym opublikowanym na stronie Serwisu;

c)      potwierdzić swój udział w Konkursie nie później niż do dnia 30 maja 2017 r. do godziny 23.59, klikając w link zawarty w wiadomości email przesłanej przez Organizatora po dokonaniu zgłoszenia konkursowego na adres e-mail wskazany w formularzu konkursowym. Udział w Konkursie zostanie zarejestrowany tylko po potwierdzeniu udziału w sposób opisany w poprzedzającym zdaniu.

 1. Po przesłaniu zgłoszenia konkursowego w sposób określony w pkt. II.1 Uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.
 2. Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego uważa się moment, w którym zgłoszenie zostanie zapisane na serwerze Serwisu.
 3. Jeden Uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Jeżeli ten sam Uczestnik nadeśle więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe za przyjęte do Konkursu uważane będzie jedynie jego pierwsze zgłoszenie zapisane na serwerze Serwisu.

III.NAGRODY

 1. Nagrodą główną w Konkursie jest zaproszenie na jednodniową sesję zdjęciową dla dziecka. Sesja odbędzie się w Warszawie w studiu fotograficznym Agory na ulicy Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, w okresie 19-23/06, przy czym konkretny termin zostanie ustalony ze zwycięzcami indywidualnie. Dodatkowo, każde dziecko biorące udział w sesji zdjęciowej otrzyma stolik z klockami i torbę z klockami (80 elementów) marki Mega Bloks.
 2. Koszty dojazdu do Warszawy na sesje zdjęciową, ewentualnego zakwaterowania i wyżywienia nie stanowią części nagrody głównej i powinny zostać pokryte przez Uczestnika.
 3. Relacja z sesji zdjęciowej, w tym również zdjęcia, zostanie zamieszczona w miesięczniku "Dziecko", wydanie wrześniowe. Zdjęcie dziecka jednego ze zwycięzców zostanie umieszczone na okładce tego wydania. Uczestnicy, którzy uzyskają nagrody główne będą zobowiązani do podpisania po przyjeździe na sesję fotograficzną zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka.
 4. Nagrodą pocieszenia jest pociąg ABC z torbą z klockami (60 elementów) marki Mega Bloks.
 5. Lista zwycięzców w Konkursie zostanie ogłoszona na stronie Serwisu do dnia 10 czerwca 2017 r., poprzez podanie imienia i nazwiska osób, których zgłoszenia konkursowe zostały wybrane przez komisję konkursową. Informacja o przyznaniu nagrody głównej lub nagrody pocieszenia zostanie również przesłana na adres e-mail Uczestnika podany w formularzu konkursowym podczas zgłoszenia do Konkursu.
 6. Zwycięzcy zostaną poproszeni o przesłanie terminie 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody głównej lub nagrody pocieszenia wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do przekazania nagrody, tj. imię, nazwisko, adres właściwy dla doręczenia nagrody oraz numer telefonu.
 7. Nagrody pocieszenia zostaną wysłane pocztą lub pocztą kurierską w terminie 21 dni od dnia przesłania przez zwycięzców wiadomości zawierającej dane wskazane w pkt. III.5 powyżej.
 8. Żadna z nagród nie podlega wymianie, w szczególności na ekwiwalent pieniężny czy na inną nagrodę rzeczową.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród lub nieprzyznania wszystkich nagród, jeśli przesłane Odpowiedzi nie spełnią wymogów Konkursu, w tym będą naruszać pkt. VI Regulaminu.

IV. KOMISJA KONKURSOWA

 1. Komisję Konkursową stanowią wyznaczeni pracownicy Organizatora Konkursu.
 2. Komisja przy ocenie zgłoszeń konkursowych będzie brała pod uwagę ich pomysłowość, oryginalność i kreatywność, przy czym w zakresie wskazanych kryteriów członkowie Komisji kierują się subiektywnymi ocenami.
 3. Komisja Konkursowa dokona wyboru pięciu (5) zgłoszeń konkursowych, których autorzy otrzymają nagrody główne oraz pięciu (5) zgłoszeń konkursowych, których autorzy otrzymają nagrody pocieszenia.

V. DANE OSOBOWE

 1. W związku z prowadzeniem Konkursu, od Uczestników Konkursu będą zbierane następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, wizerunek, imię dziecka i wiek dziecka. W związku z prowadzeniem Konkursu od Uczestników, którzy wygrają nagrody zbierane będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania/korespondencyjny. W związku z prowadzeniem Konkursu od Uczestników, którzy zgłoszą reklamację zbierane będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania/korespondencyjny oraz nr. telefonu.
 2. Uczestnictwo w Konkursie oraz podanie wyżej wskazanych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a w przypadku zwycięzców również do otrzymania nagród oraz dokonania odpowiednich rozliczeń podatkowych. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą jedynie na potrzeby prowadzenia Konkursu, komunikowania się z Uczestnikami w związku z Konkursem, w tym w związku ze złożonymi reklamacjami, ogłoszeniem zwycięzców, wydania nagród oraz dokonania rozliczeń podatkowych.
 3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
 4. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 5. Organizator informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101., poz. 926 ze zm.).

VI. PRAWA AUTORSKIE

 1. Każdy Uczestnik Konkursu, poprzez wykonanie czynności określonych w pkt. II ust. 1 potwierdza, że posiada pełne prawa do dysponowania zgłoszeniem konkursowym i każdym ze stanowiących go materiałów w jakiejkolwiek formie (w tym zdjęciem), w szczególności do zgłoszenia zdjęcia w Konkursie i jego publikacji i oświadcza, że zezwala Organizatorowi na publikację i utrwalenie zgłoszenia konkursowego w całości lub we fragmentach na stronie Serwisu, w związku z informacją o wyborze zwycięzców oraz relacją z przebiegu Konkursu.
 2. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszenie konkursowe jest jego autorskim, indywidualnym pomysłem, nie narusza praw osób trzecich, ani nie zawiera treści niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności nie głosi lub nawołuje do nietolerancji lub nienawiści.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na przeniesienie na Organizatora majątkowych praw autorskich do zgłoszenia konkursowego. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa majątkowe prawa autorskie do wyróżnionych zgłoszeń konkursowych na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności prawo do publikacji zgłoszeń konkursowych w całości lub części w materiałach drukowanych oraz telewizji, radiu i internecie celem informacji o wynikach Konkursu, a także używania, publikowania zgłoszeń konkursowych lub ich części w związku z działalnością gospodarczą, w materiałach reklamowych bez względu na ich formę i medium, a także do zgłaszania i rejestrowania zgłoszeń konkursowych lub jej części do ochrony jako znak towarowy. Organizator nie jest jednak zobowiązany do rozpowszechniania zgłoszeń konkursowych.
 4. Uczestnik Konkursu potwierdza, iż na wezwanie Organizatora, pokryje wszelką szkodę poniesioną przez Organizatora w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie w związku z nadesłanym zgłoszeniem konkursowym, w szczególności w przypadku gdy osoba trzecia zgłosi roszczenia do przesłanych zdjęć.
 5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku swojego i swojego dziecka w ramach Konkursu i uzyskał zgodę każdej z innych osób uwiecznionych w zgłoszeniu konkursowym na publikację jej/jego wizerunku i udostępnienia go na stronie Serwisu lub w mediach społecznościowych, według uznania Organizatora, w celach związanych z Konkursem oraz promocją Organizatora. W szczególności, Uczestnik Konkursu oświadcza, że dla potrzeb Konkursu wizerunek jej/jego dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem - bez obowiązku akceptacji produktu końcowego.

VII. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie lub wysłane na adres mailowy Organizatora [xxx], w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia listy zwycięzców w Konkursie na stronie Serwisu. Adres do doręczeń Organizatora został wskazany w pkt. I ust. 1 Regulaminu.
 2. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej imię, nazwisko, adres e-mail oraz adres do korespondencji składającego reklamację (z informacją o preferowanej formie kontaktu) wraz z dokładnym opisem wskazującym na powód reklamacji. Reklamacja może zawierać również numer telefonu Uczestnika, w celu przyspieszenia kontaktu z Uczestnikiem.
 3. Organizator w terminie 21 dni od momentu otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i poinformuje zgłaszającego reklamację o zajętym stanowisku, wysyłając informację na wskazany adres e-mail lub adres do korespondencji (zgodnie z preferencją Uczestnika co do formy kontaktu, jeżeli została wskazana).
 4. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza ani nie ogranicza prawa dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).
 2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, jeżeli Uczestnik Konkursu narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. Uczestnikowi w takiej sytuacji przysługują prawa określone w pkt. VII Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 nr 14, poz. 176 ze zm.), wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.