1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

REGULAMIN PLEBISCYTU

?Firma przyjazna mamie? 2010
1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA

1.1. Organizatorem plebiscytu "Firma przyjazna mamie" (zwanego dalej "Plebiscytem"), jest Agora SA, z siedzibą w Warszawie 00-732, przy ulicy Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 50.937.386,00 zł, NIP: 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem". Organizator jest również fundatorem nagród dla zwycięzców Plebiscytu.

1.2. Plebiscyt odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 kwietnia 2010 do 31 marca 2011 roku.

1.3. Regulamin stanowi podstawę Plebiscytu i określa prawa oraz obowiązki jego uczestników.

1.4. Uczestnictwo w Plebiscycie jest nieodpłatne.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PLEBISCYCIE

2.1. Zgłoszenia do Plebiscytu może dokonać każda osoba fizyczna posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, która spełni warunki określone w Regulaminie, z wyłączeniem osób, o których mowa w ustępie 2.2 poniżej.

2.2. Zgłoszenia do Plebiscytu przesłane przez pracowników Organizatora lub firm biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Plebiscytu, a w szczególności współorganizatorów, patronów medialnych i pozostałych partnerów, nie będą brały udziału w Plebiscycie.

2.3. Do Plebiscytu można zgłosić każdą firmę, która jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 kodeksu pracy i jednocześnie nie jest organizatorem, współorganizatorem, patronem medialnym lub innym partnerem Plebiscytu.

2. ZASADY PLEBISCYTU

3.1 Aby zgłosić do Plebiscytu firmę przyjazną mamie, należy wysłać, w sposób podany w punkcie 3.2, opis stosowanych w zgłaszanej firmie udogodnień dla pracujących matek, kobiet powracających z urlopu macierzyńskiego itp., wraz z nazwą i adresem zgłaszanej firmy oraz imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego osoby zgłaszającej.

3.2 Zgłoszenia do Plebiscytu można dokonać na jeden z następujących sposobów:

3.2.1. Listownie - wysyłając zgłoszenie zawierające dane określone w ust. 3.1 na adres: "Dziecko-Najważniejsze dla Rodziców" ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Firma przyjazna mamie";

3.2.2. Listownie - wysyłając zgłoszenie zawierające dane określone w ust. 3.1 na adres: "Poradnik Domowy", ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem "Firma przyjazna mamie";

3.2.3. E-mailem - wysyłając zgłoszenie zawierające dane określone w ust. 3.1 na adres: przyjaznamamie@agora.pl z dopiskiem w tytule "Firma przyjazna mamie";

3.2.4. poprzez stronę internetową - wypełniając zamieszczony na stronie internetowej www.firmaprzyjaznamamie.pl formularz zgłoszeniowy.

3.3 W edycji 2010 Plebiscytu wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które zawierają wszystkie dane wymienione w ust. 3.1, nadesłane od 11 listopada 2009r, a które dotrą do Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2010r.

3.4 Organizator Plebiscytu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia plebiscytowego spowodowany przez pocztę lub innego dostarczyciela przesyłek, operatorów internetowych oraz z innych niezależnych od Organizatora przyczyn.

3.5 Do kontroli prawidłowości przeprowadzenia Plebiscytu powołana zostanie Komisja, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora, patronów medialnych oraz pozostałych partnerów Plebiscytu. Do zadań Komisji należeć będzie w szczególności: zatwierdzenie ankiety konkursowej, ocena poprawności i prawdziwości nadesłanych zgłoszeń, wybór kryteriów oceny zgłoszonych firm, kontrolna prawdziwości podanych w zgłoszeniu danych zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu, wytypowanie finalistów i wybór Zwycięzców Plebiscytu.

3.6 Zgłoszenia nadesłane zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu zostaną rozpatrzone przez Komisję w celu wytypowania firm, które stosują najwięcej lub najciekawsze udogodnienia dla pracujących matek. Firmy wytypowane zostaną poinformowane o znalezieniu się w gronie finalistów. W celu weryfikacji informacji podanych w zgłoszeniu w firmach tych Komisja przeprowadzi wizję lokalną oraz rozmowy z pracownikami. Informacje powzięte w trakcie wizyty Komisji w firmie będą podstawą do podjęcia decyzji o wyborze Zwycięzców Plebiscytu.

3.7 Zwycięzcami Plebiscytu zostaną 3 najwyżej ocenione przez Komisję firmy, a nagrodą dla każdej z nich będzie tytuł "Firma przyjazna mamie" oraz statuetka.

3.8 Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru większej lub mniejszej liczby Zwycięzców niż 3, a także do przyznania wyróżnień nagrodzonych dyplomami i/lub statuetkami.

3.9 Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody specjalnej.

3.10 Wyniki Plebiscytu zostaną opublikowane m. in. w numerach 3/2011 miesięczników "Dziecko-Najważniejsze dla Rodziców" oraz "Poradnik Domowy", jak również na stronie internetowej www.firmaprzyjaznamamie.pl. Zwycięzcom Plebiscytu nagrody zostaną wręczone na gali finałowej albo na konferencji prasowej.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Regulamin Plebiscytu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.firmaprzyjaznamamie.pl.

4.2. Wszelkie informacje o Plebiscycie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

4.3. Dane osobowe uczestników Plebiscytu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) w celu przeprowadzenia Plebiscytu, wyłonienia nagrodzonych i opublikowania ich listy. Administratorem danych osobowych jest Agora SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić przyznanie prawa do nagrody. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

4.4. Dokonując zgłoszenia plebiscytowego osoba zgłaszająca potwierdza, że zapoznała się z zasadami Plebiscytu zawartymi w niniejszym Regulaminie i je akceptuje.

4.5. Firma zgłaszana do Plebiscytu akceptuje zasady niniejszego Regulaminu z chwilą wyrażenia zgody na wizytę Komisji w swojej siedzibie bądź oddziale.

4.6. Zwycięzcy Plebiscytu mają prawo do posługiwania się logotypem i wizerunkiem statuetki Plebiscytu w informacjach o przyznanej im nagrodzie, w nieokreślonym czasie i miejscu, pod warunkiem wskazania roku edycji Plebiscytu, w jakim nagroda została im przyznana.

4.7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków i zasad Plebiscytu, w tym postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na prawa nabyte ich uczestników. Zmieniony regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej www.firmaprzyjaznamamie.pl.