1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Regulamin konkursu "Dziecko na okładkę"

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1 Organizatorem konkursu "Dziecko na okładkę", zwanego dalej "Konkursem", jest: Agora SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, NIP 526-030-56-44, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 50.937.386,00 zł ł, będąca wydawcą miesięcznika "Dziecko - Najważniejsze dla Rodziców" ("Dziecko").

1.2 Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każde dziecko, które w chwili zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie ma ukończone nie więcej niż dwa lata oraz jest reprezentowane przez rodzica lub rodziców, za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. Regulaminu, którzy stale zamieszkują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw rodzicielskich.

2.2. Uczestników konkursu nie mogą reprezentować pracownicy i przedstawiciele organizatorów oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu).

3. ZASADY KONKURSU

3.1 Kupon zgłoszeniowy uprawniający do udziału w Konkursie opublikowany zostanie w numerach 04/10 i 05/10 "Dziecko - Najważniejsze dla rodziców".

3.2 Warunkiem uczestnictwa dziecka w Konkursie jest przesłanie jego 3 aktualnych zdjęć portretowych i podanie niezbędnych danych teleadresowych jego przedstawiciela ustawowego. Zdjęcia powinny mieć wymiary co najmniej 10x15 cm oraz być trwale połączone z oryginalnym, prawidłowo i czytelnie wypełnionym i podpisanym kuponem konkursowym. Fotografie muszą być dobre technicznie, tak aby buzia dziecka była duża i wyraźna. Zgłoszenie konkursowe, dwa kupony konkursowe z DC 04/10 i DC 05/10 oraz podpisana klauzule o przetwarzaniu danych osobowych należy przysłać na adres: " Dziecko - Najważniejsze dla rodziców "; ul. Czerska 8/10; 00-732 Warszawa z dopiskiem "Okładka", w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.05.2010. Zgłoszenia, które dotrą pod wskazany wyżej adres po upływie powyższego terminu, zostaną wykluczone z udziału w Konkursie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia konkursowego spowodowany przez dostawców usług pocztowych. Zgłoszenia konkursowe nie spełniające określonych w niniejszym punkcie warunków nie będą brały udziału w Konkursie,

3.3 Na jedno dziecko można przysłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe.

3.4 Udział dziecka w Konkursie musi zostać potwierdzony pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego dziecka (rodzica lub prawnego opiekuna). Pisemna zgoda stanowi jednocześnie akceptację regulaminu Konkursu i zasad uczestnictwa w sesji, o której mowa w ustępie 3.5 poniżej, jak również stanowi zgodę na nieodpłatne wykorzystanie danych osobowych dziecka oraz jego wizerunku w celach wskazanych ustępie 3.5 poniżej.

3.5 Wśród uczestników, którzy nadeślą zgłoszenia konkursowe, redakcyjne jury wybierze zdjęcia 25 finalistów Konkursu, w tym 5 zwycięzców i 20 wyróżnionych. Zdjęcia finalistów zostaną opublikowane w grudniowym numerze "Dziecko- Najważniejsze dla rodziców " i na stronie internetowej www.eDziecko.pl. 5 zwycięzców zostanie zaproszonych na sesję fotograficzną do Warszawy (przyjazd i zakwaterowanie na koszt własny). Finaliści o miejscu i terminie sesji zostaną powiadomieni telefonicznie lub listownie. Brak możliwości kontaktu z przedstawicielem finalisty Konkursu pod danymi teleadresowymi podanymi w zgłoszeniu, mimo dwukrotnej próby jego nawiązania, wyklucza go z uczestnictwa w finale. Zdjęcie co najmniej jednego z pięciorga zwycięzców zostanie wykorzystane przez organizatora Konkursu poprzez publikację na okładce "Dziecko - Najważniejsze dla rodziców " w numerze wydanym w roku 2010, za uprzednim powiadomieniem jego przedstawiciela ustawowego.

3.6 Decyzja jury o wyborze finalistów jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

3.7 Nagrody w Konkursie stanowią:

- dla 5 zwycięzców - udział w sesji zdjęciowej oraz namiot Hippo marki Babymoov

- dla każdego z pozostałych 20 finalistów Konkursu - kolorowy plecak na kółkach marki Babymoov

3.8 Organizator nie zwraca nadesłanych zgłoszeń konkursowych, w tym zdjęć.

4. ODBIÓR NAGRODY

4.1. Przedstawiciele uczestników Konkursu zostaną poinformowani o jego wynikach przez ogłoszenie werdyktu jury w miesięczniku "Dziecko - Najważniejsze dla rodziców" nr 07/10 oraz na stronie internetowej www.edziecko.pl. od 8 czerwca 2010 roku do 6 lipca 2010 roku.

4.2. Nagrody rzeczowe zostaną wydane nagrodzonym zwycięzcom Konkursu bezpośrednio w trakcie sesji zdjęciowej wskazanej w ustępie 3.5, zaś pozostałym finalistom zostaną wysłane pocztą na adres podany w zgłoszeniu konkursowym, na koszt Organizatora. W przypadku niepodjęcia nagrody w terminie --- dni od jej postawienia do dyspozycji zwycięzcy, prawo do nagrody wygasa.

4.3. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent pieniężny.

4.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia nagród, wynikający z błędnego podania danych w zgłoszeniu konkursowym lub spowodowany z przyczyn leżących po stronie operatorów pocztowych.

5. KOMISJA

5.1. Do kontroli prawidłowości przeprowadzenia Konkursu zostanie powołana Komisja, w skład której wchodzić będą przedstawiciele organizatora.

5.2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez organizatorów wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej www.eDziecko.pl w czasie trwania konkursu.

6.2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez organizatora Konkursu (administrator) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z przedstawicielami uczestników oraz w celu wydania nagród zwycięzcom. Dane osobowe mogą zostać wykorzystane w celu promocji konkursu, w szczególności poprzez publikację informacji dotyczących zwycięzców Konkursu, jak również wywiadów z nimi na łamach miesięcznika "Dziecko - Najważniejsze dla rodziców ". Reprezentant uczestnika ma prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

6.3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6.4. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem a uczestnikami Konkursu rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.